Více k dané problematice najdete v rubrice SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY (vpravo).

Vážený pane předsedo,

dovolte, abych z pověření pana ministra reagoval na Váš dopis ze dne 21. června 2009, jímž jménem občanského sdružení Chrudimští patrioti a obyvatel města Chrudimi vyjadřujete obavy z odkladu výstavby obchvatu města.

Plně chápu problematickou dopravní situaci ve městě a ztotožňuji se s Vašimi argumenty, poukazujícími na nutnost vymístění tranzitní dopravy z města. Realizace obchvatu Chrudimi je ze strany Ministerstva dopravy rovněž považována za nezbytnou, a proto již také byla zahájena příprava výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Vládou stanovený rozpočtový rámec pro Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) na rok 2010 pokrývá v podstatě pouze kofinancování staveb zařazených do programů Evropských fondů a konzervaci rozestavěných staveb. V případě stavby „I/37 Chrudim – obchvat, úsek Medlešice – silnice I/17“ se však jedná o jmenovitou akci, která bude financována pouze z národních zdrojů, a v návrhu rozpočtu SFDI pro rok 2010 zatím tato stavba zahrnuta není.

Na základě maximálního úsilí, které Ministerstvo dopravy spolu se SFDI vyvíjí pro dosažení navýšení rozpočtového rámce výdajů na rok 2010, již bylo Ministerstvem financí navýšení finančních prostředků pro SFDI přislíbeno. V případě očekávaného navýšení rozpočtu SFDI na rok 2010 budou finanční prostředky na realizaci předmětné akce uvolněny.

Věřím, že z výše uvedeného shrnutí problematiky současného stavu přípravy obchvatu Chrudimi je zřejmé, že Ministerstvo dopravy, SFDI i ŘSD ČR považují tuto akci nadále za jednu z prioritních.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že za stávající ekonomické situace nemohu řadě zástupců jiných obcí a měst podat ani takto povzbudivou informaci.

Ing. Tomáš Kaas,
náměstek ministra dopravy