Společnost ví také o mnohých lidech, kteří využívají také vodu z nepřiznaného vlastního vrtu či studny. Tato voda, či její podíl, bývá často po použití odvedena do veřejné kanalizace bez úhrady stočného.

„Písemně jsme oslovili odběratele se zdvořilou žádostí o kontrolu a porovnání skutečné likvidace odpadních vod z nemovitostí se smlouvami uzavřenými na odběr pitné vody a vypouštění odpadních vod,“ uvádí technický náměstek firmy Vodárenská Chrudim Petr Kavalír.

Do 1. května mají všichni odběratelé, včetně i těch písemně neoslovených, možnost uvést případný nesoulad mezi skutečností a uzavřenou smlouvou do pořádku bez jakýchkoliv sankcí a zpětné náhrady škody. „Po tomto termínu budou následovat kontroly likvidace odpadních vod s využitím kanalizační kamery s obrazovým záznamem, přenosného průtokoměru či stopovací látky,“ zdůrazňuje Kavalír.

Ti, kteří likvidují odpadní vody jinak, než vypouštěním do veřejné kanalizace, za stočné ušetří. Málokdo si však uvědomuje, že vypouštění splašků do vod povrchových, byť přes vícekomorový septik, či vsakování odpadních vod do podloží takzvaným trativodem je možné od roku 2002 jen na základě vodoprávního povolení. Výjimkou je pouze vyvážecí jímka bez přepadu.