Jedním z jeho hlavních úkolů bylo vytyčení trasy budoucího hlineckého silničního obchvatu.

Obchvat sice představuje výhledovou záležitost, vytyčení jeho nezpochybnitelné trasy je ale pro další rozvoj města klíčové. „Ještě předtím byla připravena studie dopravního řešení města, v jejímž rámci byl byl vyhotoven směrový dopravní průzkum,“ připomíná hlinecký místostarosta Pavel Šotola.

„Původně se počítalo s trasou podél železnice ve směru do města. Silnice ale bude více za městem, ve větší vazbě k průmyslovým zónám. Přeložka silnice 1/34 ve směru od Poličky povede přes lokalitu Drachtiny a v místě bývalého koupaliště se trasa přimkne k železniční trati. Dále projde částí Za Drahou a okrajem Hlinska vyústí u bývalých jatek ve směru na Havlíčkův Brod,“ popisuje plány Šotola.

„Na tuto severojižní komunikaci pak naváže tzv. jižní propojení, které umožní spojení ulice Havlíčkova u bývalých jatek s Resslovou ulicí v blízkosti pivovaru,“ dodal Šotola.

Rozvoj Hlinska směrem do CHKO Žďárské vrchy se omezí jen na rovnoměrné doplňování obytné zástavby po obvodu zastavěného území. Chlum, jako jediná místní část nebyla dosud dotčena žádnou územně plánovací dokumentací.

To se teď změnilo. I tady je navržena řada míst pro výstavbu rodinných domů a koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod pomocí lokální čistírny.

DALŠÍ INFORMACE ČTĚTE ZDE


Prohlášení hlineckého místostarosty Pavla Šotoly:

Hlinsko má nový územní plán

Zastupitelé Hlinska na svém posledním zasedání dne 13. září schválili vydání nového územního plánu města. Tímto byl završen téměř čtyřletý proces pořizování územně plánovacího dokumentu, který zároveň nahradil územní plán z roku 1997. Náklady na pořízení dokumentace budou ze 2/3 hrazeny z dotace Evropské unie, a to ve výši 1 mil. Kč.

Cílem územního plánu bylo stanovit funkční a prostorové využití celého správního území města, tedy včetně všech místních částí a jednoznačně definovat koridor přeložky silnice I/34 a následně stanovit rozvojové plochy pro bydlení a podnikání.

Z koncepce územního plánu vyplývá, že dobré podmínky pro trvalé bydlení v Hlinsku jsou dány vcelku kvalitním prostředím, solidní dopravní obslužností, nabídkou pracovních příležitostí, školních zařízení a základních služeb. V navržených rozvojových plochách pro bydlení je možné realizovat až 235 rodinných domů a 140 bytových jednotek v bytových domech. Hlavní plochy výroby a skladování navazují na stávající výrobní areály Fansu, Ety, Jednoty a areálu bývalého statku a čítají cca 24 ha.

Novinkou schváleného územního plánu je vedení obchvatu města. Pro nalezení nejvhodnější trasy byla zpracována Studie dopravního řešení, která vycházela z provedeného směrového dopravního průzkumu a zpracování dopravního modelu. Z průzkumu vyplynulo, že průtah silnice I/34 středem města je v současnosti jedním z klíčových lokálních problémů, přestože tranzitní doprava zdaleka nepředstavuje hlavní zátěž. V územním plánu je zapracována tzv. severní varianta přeložky silnice I/34 s tzv. jižním propojením. To znamená, že obchvat je veden severozápadním směrem podél železniční tratě (za železniční tratí) v přímé vazbě na rozvojové plochy pro podnikání. Obchvatová komunikace se připojí na stávající silnici I/34 v místě bývalých jatek. Tzv. jižní propojení umožňuje spojení ul. Havlíčkova u bývalých jatek s ul. Resslova v blízkosti pivovaru. Jelikož tato komunikace by byla přeložkou silnice II/343 ve vlastnictví kraje a v dohledné době je nereálné, aby došlo k její realizaci, byla tato trasa zapracována jako územní rezerva pro dopravní infrastrukturu. Tato koncepce řeší průtahy městem obou silnic a zároveň dotváří hranici rozvojových ploch. Podél přeložek silnic jsou navrhovány pásy zeleně, které mimo funkce izolační také napomohou lepšímu zapojení tělesa do okolní krajiny. Plošný rozvoj města Hlinska směrem do chráněné oblasti CHKO Žďárské vrchy se omezuje pouze na rovnoměrné doplňování obytné zástavby po obvodu zastavěného území.

Chlum, jako jediná místní část nebyla dosud dotčena žádnou územně plánovací dokumentací. To se nyní změnilo a i zde je navržena řada míst pro výstavbu rodinných domů a koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod pomocí lokální čistírny.

Územní plán je velmi rozsáhlý dokument a kdokoliv bude mít zájem se s ním seznámit, má možnost navštívit webovou stránku města Hlinska (http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/platne-dokumenty-up nebo stavební úřad, kde je dokument uložen i v tištěné podobě.

Pavel Šotola
místostarosta