Výstavba přeložky vozovky a nového mostu se chýlí ke konci. Závěrečné stavební práce si vyžádají uzavírku části vozovky, takže řidiče jedoucí směrem na Ždírec nad Doubravou čeká osmnáct kilometrů dlouhá objížďka.

K úplné uzavírce silnice první třídy dojde  ve čtvrtek v sedm hodin ráno, její konec je naplánován na 15. červenec. „V Trhové Kamenici vozidla odbočí vlevo na Hlinsko a po ní budou pokračovat přes Hlinsko dál na Chlum, Benátky, Kohoutov až do Ždírce nad Doubravou. Objízdná trasa je obousměrná pro veškerý provoz," uvedl Lutobor Lipan z krajského odboru dopravy.

V druhé polovině července začne další etapa prací, které spočívají v odfrézování a pokládce živičných vrstev. Doprava bude naštěstí omezena pouze částečně řízena má být kyvadlově a žádná objížďka nebude nutná.

Vybudování přeložky komunikace silnice první třídy v Trhové Kamenici s sebou přineslo nutnost novostavby železobetonového mostu založeného na pilotách. Jeho součástí jsou propustky, nové opěrné zdi, protihluková bariéra a přeložky inženýrských sítí. Jak se vyjádřila starostka městyse Trhová Kamenice Iva Dostálová, dodavatelská firma Exmost vyšla „domácím" při mnoha akcích maximálně vstříc. „Zmínit se musím hlavně o rekonstrukci části kanalizace v havarijním stavu vedoucí ze spodní části náměstí k mostu," řekla.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo výstavbu přeložky vozovky hlavní silnice I/37 a mostu v Trhové Kamenici v loňském roce. Komunikace se tak dočkala napřímení a bude pro řidiče bezpečnější. Cena investice činí přibližně 85 milionů korun. 

Výňatek z rozhodnutí KÚ Pardubického kraje

1. Místo uzavírky:

Silnice I/37 v zastavěné obci Trhová Kamenice, v silničním úseku Ždírec nad Doubravou – Trhová Kamenice, v silničním km cca 74,400 – 74,900, v úseku od křižovatky silnic I/37 a II/343 po křižovatku s místní komunikací ulice Táborská, Husova a od konce obce Trhová Kamenice po vjezd do rekreačního zařízení. Délka uzavřeného úseku silnice I/37, na kterém budou prováděny stavební práce za úplné uzavírky, činí cca 0,5 km.

2. Druh uzavírky :

a) I. etapa - ú p l n á uzavírka:
Platí pro veškerý silniční provoz.
Průjezd vozidel integrovaného záchranného systému v případě nouze, vjezd vozidel místních obyvatel mezi částmi obce Trhová Kamenice (pro místní dopravní obsluhu) v době frézování vozovky a pro jízdu na podkladních vrstvách vozovky a vjezd vozidel stavby bude umožněn. V době pokládky živičných směsí bude uzavřený úsek silnice krátkodobě neprůjezdný pro veškerá vozidla.
Ostatní vozidla použijí objízdnou níže nařízenou trasu (v podm.č. 5 tohoto rozhodnutí).

b) II. etapa – částečná uzavírka:
Dopravní omezení silnice II/343 od křižovatky se silnicí I/37 směr na Hlinsko – práce budou probíhat po polovinách vozovky tak, že bude zajištěna vždy volná šířka vozovky 3,0 m (min. 27,75 m). Provoz bude řízen kyvadlově světelnou signalizací.

3. Důvod uzavírky:

ad 2a) I. etapa - ú p l n á uzavírka:
Dokončovací stavební práce na obchvatu Trhové Kamenice v rámci stavby „I/37 Trhová Kamenice – most ev.č. 37-041" které nelze provádět za plného provozu.

ad 2b) II. etapa – částečná uzavírka:
odfrézování a pokládka živičných vrstev v prostoru křižovatky silnic I/37 a II/343.

4. Termín uzavírky :

ad 2a) I. etapa - ú p l n á uzavírka:
od 5. července 2012 (od 7.00 hod) do 15. července 2012 (do 20.00 hod),
n e p ř e t r ž i t ě .
ad 2b) II. etapa – částečná uzavírka:
od 16. července 2012 (od 7.00 hod) do 17. července 2012 (do 20.00 hodin).

5. Objízdná trasa se nařizuje pouze pro I. etapu prací, takto:

V Trhové Kamenici vozidla odbočí vlevo na silnici II/343 směrem na Hlinsko a po ní budou pokračovat přes Hlinsko dál na silnici I/34 přes obce Chlum, Benátky, Kohoutov až do Ždírce nad Doubravou, kde se napojí na silnici I/37.
Objízdná trasa je o b o u s m ě r n á , pro veškerý provoz.
Délka objížďky je cca 18 km.
Objízdná trasa i uzavřený úsek silnice budou značeny přechodným dopravním značením.

V II. etapě budou práce probíhat po polovinách vozovky, provoz bude veden kyvadlově, bez objížďky, dopravní omezení bude vyznačeno přechodným dopravním značením.

6. Uzavírka nesmí mít vliv na obsluhu zastávek pravidelné autobusové dopravy, tedy zastávka v Údavech bude obsluhována po celý čas uzavírky podle platného jízdního řádu. Uzavírkou dotčené veřejné autobusové linky použijí objízdnou trasu přes Svobodné Hamry a Dřevíkov, po silnici č. III/3423, obousměrně. Tato silnice bude označena z obou stran zákazovou značkou Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou „Mimo zásobování".

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Odbor dopravy, silničního hospodářství a investic