Ronov nad Doubravou

Jméno: Miroslav Žítek
Datum, místo narození: 3.5.1956, Čáslav
Rodinný stav: ženatý
Děti: dva synové 18 a 23 let
Původní povolání: mechanik elektronických zařízení
Politická strana: KSČM

Dnes na otázky odpoví „staronový“ starosta Ronova nad Doubravou.

Jaké budou vaše první kroky ve funkci starosty?
Vzhledem k tomu, že v pětičlenné radě jsou tři nově zvolení členové, je potřebné co nejrychleji je seznámit s aktuálním stavem a okolnostmi souvisejícími se všemi rozhodujícími záležitostmi, které jsou v jednání. Aktuálním úkolem v tomto období pro všechny samosprávy je příprava a projednání rozpočtu města na další rok.

Jaké projekty budete připravovat jako první?
Bude to samozřejmě výstavba čističky odpadních vod a kanalizace. Musíme zajistit všechny potřebné kroky požadované k podpisu smlouvy na čerpání dotace se Státním fondem životního prostředí a zajistit spolufinancování projektu.

Ve kterých projektech budete pokračovat z předchozího volebního období?
To úzce souvisí s předchozí otázkou, neboť odkanalizování Ronova je připravováno a projednáváno již několik volebních období a vždy byla tato záležitost prvořadou, s čímž souviselo i vytvoření finanční rezervy na její zajištění. Navazovat bude úprava chodníků a komunikací. U dalších projektů a záměrů budou i v následujícím období rozhodující finanční možnosti a zdroje k jejich realizaci, případně dořešení vlastnických poměrů, zvláště u pozemkových záležitostí. Zapomínat nemůžeme ani na stav objektů ve vlastnictví města, souvisící s jejich stářím a nutností jejich opravy.

Který projekt z předchozího volebního období se nejvíce povedl?
Finančně nejnáročnější byla rekonstrukce bývalého domu s pečovatelskou službou. Po několika změnách na charakter jeho využití, bylo přistoupeno k vybudování ordinací pro lékaře a nájemních bytů a k celkové rekonstrukci objektu a jeho zateplení. Bezvýznamným počinem nebyla ani instalace bezdrátového rozhlasu s rozšířením i pro místní části Mladotice a Moravany. Z menších akcí se jednalo o opravu kabin a sociálního zařízení na stadionu a obecního objektu v Moravanech. O realizaci těchto záměrů dlouhodobě usiloval sportovní klub, respektive osadní výbor v Moravanech.

Vzpomenout musím i na přípravu a průběh oslav 700 let od založení Ronova nad Doubravou, neboť se nejednalo o krátkodobou záležitost. Ojedinělým projektem bylo i vydání publikace Pomístní jména v Ronově nad Doubravou.