„Tato povinnost daná zákonem se dotkne pacientů inemocnice. Chceme proto občany předem informovat, jakým způsobem budeme vybírání poplatků realizovat, abychom všichni tuto nepříliš populární povinnost zvládli,“ vysvětluje prostřednictvím informace pro pacienty ředitel akciové společnosti Chrudimská nemocnice Vojtěch Němeček.

Lidé budou regulační poplatky hradit od nadcházejícího úterý. Kdo navštíví specializovanou ambulanci , při které se podrobí lékařskému klinickému vyšetření, zaplatí třicet korun. Dvojnásobek uhradí za jeden den hospitalizace a devadesát korun si musí připravit každý, kdo bude ošetřen vústavní pohotovostní službě poskytnuté specializovanou ambulancí ovíkendech, svátcích nebo vpracovních dnech od 17do 7hodin.

Poplatky bude přijímat nemocniční recepce, vpřípadě malých pacientů dětské oddělení nemocnice. Úhradu za hospitalizaci nebo ambulantní vyšetření dětí a dospělých pacienti provedou vpříjmové kanceláři nemocnice, jež bude otevřena nepřetržitě.

Informace pro pacienty od nemocnice Chrudim:výběr regulačních poplatků:

Vážení pacienti,

Dne 16. 10. 2007 vyšel ve Sbírce zákonů Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů, který mj. stanovuje pacientům povinnost hradit a zdravotnickému zařízení vybírat regulační poplatky, které se vztahují ke zdravotní péči plně nebo částečně hrazené ze zdravotního pojištění. Zákon platí od 1. 1. 2008 a ktomuto datu bude tedy muset i Chrudimská nemocnice, a.s. vybírání poplatků zavést. Protože se tato povinnost dotkne jak pacientů, tak i nemocnice, chceme Vás předem informovat, jakým způsobem vybírání poplatků bude Chrudimská nemocnice, a.s. realizovat, tak abychom všichni tuto nepříliš populární povinnost zvládli.

Odkdy budou pacienti regulační poplatky platit?

Od 1. 1. 2008.

Kolik a za co budou pacienti vChrudimské nemocnici, a.s. vsouvislosti sregulačními poplatky platit?

30,- Kč za návštěvu každé specializované ambulance Chrudimské nemocnice, a.s., při které bylo provedeno lékařem klinické vyšetření

30,- Kč za vydání každé položky na předepsaném receptu /hradí se vlékárně/

60,- Kč za každý den hospitalizace, ve kterém byla poskytována ústavní péče

90,- Kč za každé ošetření v ústavní pohotovostní službě poskytnuté specializovanou ambulancí Chrudimské nemocnice, a.s. vsobotu, v neděli nebo ve svátek a vpracovních dnech vdobě od 17:00 do 7:00 hodin

/poznámka: rozhodujícím časem pro výši poplatku je čas vyšetření lékařem nikoliv čas vstupu do zdravotnického zařízení nebo zadání do čekárny na recepci/.

/poplatek 90 Kč neplatí pro ambulance, které mají určenou pracovní dobu do 18 h, zde pacient platí 30 Kč/

Kde budou pacienti vChrudimské nemocnici, a.s. vsouvislosti sregulačními poplatky platit?

1. Výběr regulačního poplatku za ambulantní ošetření dospělých pacientů vpracovních dnech bude prováděn od 6 30 h do 15 00 h vnemocniční recepci umístěné ve vestibulu nemocnice, vpřípadě nouze výjimečně v příjmové kanceláři.

Vdobě od 15 00 h do 6 30 h bude prováděn vpříjmové kanceláři nemocnice.

2. Výběr regulačního poplatku za ambulantní ošetření dětských pacientů vpracovních dnech bude prováděn od 7 00 h do 15 00 h na označeném místě dětského oddělení pracovnicí dětského oddělení.

Vdobě od 15 00 h do 7 00 h bude prováděn vpříjmové kanceláři nemocnice.

3. Výběr regulačního poplatku za ambulantní ošetření dospělých i dětských pacientů vdobě ústavní pohotovostní služby vsobotu, neděli, ve svátek a vpracovních dnech od 17 00 h do 7 00 h bude prováděn v příjmové kanceláři nemocnice 24 h denně.

/poznámka: nevztahuje se na LSPP, která není provozována Chrudimskou nemocnicí, a.s./

4. Poplatky za hospitalizaci hradí pacienti vpříjmové kanceláři nemocnice vden propuštění /případně den před propuštěním spřipočtením 1 dne/, vodůvodněných případech nejdéle do 8 kalendářních dnů po propuštění.

Výjimkou jsou hospitalizace delší než 30 dní, vtomto případě uhradí pacient poplatek za hospitalizaci vždy kposlednímu dni každého kalendářního měsíce přímo na oddělení, kde je hospitalizován.

5. Poplatky za recepty hradí pacienti přímo vlékárně.

Jakým způsobem budou vChrudimské nemocnici, a.s. pacienti regulační poplatky platit?

Poplatky za ambulantní ošetření budou pacienti vpracovních dnech v době od 6 30 h do 15 00 h hradit na recepci vhale nemocnice /mimo tuto dobu vpříjmové kanceláři v hale nemocnice/, kde obdrží doklad stvrzující zaplacení poplatku, který předloží vpříslušné ambulanci /netýká se dětského oddělení, kde bude poplatek vybírán vdobě od 7,00 do 15,00 h přímo na označeném místě dětského oddělení/.

Pokud budete požadovat potvrzení o zaplacení poplatku, bude Vám vystaveno po ošetření přímo vambulanci.

Dovolujeme si požádat naše klienty, aby vzájmu urychlení výběru poplatků měli pokud možno připraven příslušný obnos peněz ve výši poplatku.