Všem osloveným položíme stejnou otázku: Čím vašemu městu existence kraje prospívá a na co by se měl naopak více zaměřit? Odpovědi starostů a starostek obou regionů najdete následujících čtrnáct dní na tomto místě.

Odpovídá starosta Chrudimi Petr Řezníček:

„V první řadě má kraj řadu zřizovatelských funkcí k organizacím, které sídlí v katastru města Chrudim a svou činností přesahují hranice města, mají regionální charakter. Jsou to především střední školy, speciální škola, Regionální muzeum a Chrudimská nemocnice a.s. Je potom určitě žádoucí, aby provozní náklady, financování a smysluplné fungování těchto organizací zajišťoval kraj, vyšší územně správní celek. I když může být diskutabilní, zda Česká republika na tak malou rozlohu a počet obyvatel potřebuje čtrnáct krajů.

Jistě neopominutelnou a významnou funkci hraje kraj při řešení mimořádných událostí, živelných pohrom a krizových situací. Kraj by se měl určitě zaměřit na problematiku chodu zdravotnických zařízení a stavu komunikací, které má ve správě. V případě Chrudimě je neutěšený stav stav ulic Malecká a Škroupova, které jsou komunikace III.třídy v jeho správě."