„Spolu s Rooseveltovou ulicí rekonstruujeme též ulici Revoluční a vnitroblok mezi ní a ulicí Palackého," připomíná Petr Pecina. „Při pracích v Rooseveltově musíme počítat s velkým množstvím chodců, protože jde o hlavní přístup k autobusovému a vlakovému nádraží. Stavaři proto nemůžou zabírat ulici celou, ale musejí vždy nechat průchod, což trvání prací prodlužuje," upozorňuje vedoucí investičního odboru. Nejzazší termín dokončení, stanovený na letošní 15. prosinec, prý ale samozřejmě platí.

Změn je mnoho

Celý projekt Integrovaného plánu rozvoje města byl rozdělen do tří základních částí. Tou první byla rekonstrukce domů a jejich společných prostor, druhou část reprezentují opravy a revitalizace přilehlých vnitrobloků a třetí část spočívá právě v opravě komunikací.

Současná etapa prací představuje v projektantských cenách částku zhruba 17 milionů korun, vysoutěžené ceny však byly nakonec o poznání nižší.

Opravy ulic pod nádražím nespočívají jen v proměně jejich vnější podoby, ale provedeny byly rovněž nezbytné rekonstrukce inženýrských sítí. K tomu pak například v Rooseveltově ulici přistupuje ještě zbourání dosavadní opěrné zdi, položení vozovky i chodníků ze zámkové dlažby, zbudování parkoviště, úpravy a doplnění městské zeleně včetně dosazení stromové aleje, zbudování povrchové kanalizace i výstavba veřejného osvětlení s LED svítidly.