Ke kácení topolů bylo přistoupeno z důvodu pokročilého věku těchto porostů s přihlédnutím k jejich horšímu zdravotnímu stavu. Dalším důvodem je i fakt, že rostou podél velmi frekventovaných ulic - Na Ostrově a V Průhonech, a případný pád větví může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.

Zahájení prací se předpokládá v průběhu měsíce března, konec je naplánován do 30.dubna. V případě, že se nepodaří v tomto termínu odstranit všechny stromy, budou práce dokončeny v měsících listopadu a prosinci.

Celá akce byla předem projednána s Městským úřadem Chrudim, odborem životního prostředí, který vydal 18. ledna rozhodnutí - souhlasné závazné stanovisko a povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V něm je mimo jiné uvedena i povinnost provedení náhradní výsadby v termínu do 30.6.2011. Celkem bude v této lokalitě vysázeno 63 ks nových sazenic, jež budou druhově rozmanitější proti původní topolové monokultuře.

V době prací bude také omezena doprava v ulici V Průhonech, kde budou řídit provoz pracovníci provádějící kácení stromů.