„Problematika hospodaření města v městských lesích je čas od času tématem, které rozvíří veřejné mínění nejen v našem městě. Budeme-li chtít nahlížet na pravidla a chování v městských lesích pouze úřední formou, tak město má za povinnost se řídit Lesním zákonem a Lesním hospodářským plánem, který byl schválen Pardubickým krajem a který město zavazuje k činnosti na roky 2010 – 2019," vysvětluje heřmanoměstecký starosta v úvodu dopisu zaslaného naší redakci.

„Byli bychom špatným veřejným hospodářem, kdybychom na naše nesporné lesní bohatství nahlíželi jenom očima ekonomiky a financí. Jejich bohatství není jen v objemu prodaného dřeva. O to více jsem rád, že má naše město na pozici správce lesů odborníka s kreditem přesahujícím hranice našeho města.

Josef Jedlička je dlouholetý správce městských lesů a jak jsem jej měl možnost osobně poznat i člověkem, který žije v lese a s lesem – nikoliv v kanceláři. Navíc je člověkem komunikativním, který vždy při nezbytných zásazích v lesích s veřejností mluví a hledá maximálně ohleduplná řešení. O to více vždy překvapí mediální příběhy či ataky na činnost správy městských lesů," pokračuje starosta Heřmanova Městce a dále vysvětluje, že těžba proběhne přesně podle již dříve prezentovaného a vysvětleného postupu.

Ke kácení se vyjádřil i správce městských lesů Josef Jedlička. „Těžba zmiňovaného svahu u chat byla částečně provedena ne za pana Sadského, jak uvádí pan Starý, ale v roce 2011 za mého působení. 76 % tehdejšího dříví bylo napadeno hnilobou. Tehdejší ekonomický výsledek byl pro vlastníka, tedy město, ztrátový. Tyto porosty mohly být vytěženy již v minulosti téměř najednou. Přesto se tak nestalo, ale jde se postupnými kroky se současnou výsadbou lesa nového. A pozor: výsadba nových sazenic – smrku, byla opět konzultována s panem Starým, který dostal na výběr z možností na jaký les se chtějí z kempu v budoucnu koukat.

Dotčenému porostu je dnes 109 let skutečného věku. Správný hospodář se o takový les postará. Přestárlé stromy v části plánované těžby již ohrožují okolí, prosychají a jsou nebezpečně nakloněné nad chaty. Nedávno došlo větrem v tomto konkrétním místě pádem části stromu k poškození na pozemku sousedního vlastníka, naštěstí pouze plotu a části kolny. Každý hospodář moc dobře ví, co mu Lesní zákon ukládá, nelze se vyhnout zodpovědnosti při ohrožení zdraví, života či majetku a to ani, když se změní zařazení lesa z lesů hospodářských na les do kategorie zvláštního určení," reagoval na dotaz starosty správce městských lesů.

JEDNEJME SPOLEČNĚ

Heřmanoměstecký starosta Josef Kozel pak ještě navázal: „Je samozřejmě věcí názoru každého z nás, jaký obrázek si k těmto příběhům dosadíme a jaký si z něho uděláme. Předpokládám, že všichni se shodneme nad významem a důležitostí lokality Konopáč pro účely rekreace a oddychové části města. Pana Starého respektuji za dlouholetý přínos provozu kempu a činnosti ATC Konopáč.

Stejně tak uznávám jeho zájem o propagaci našeho města, turistiku a cestovní ruch. Rozhodně se však neztotožním s tím, že vykácení cca 45 metrového pásu přerostlého lesa s následnou plnou pěstební činností a péčí o nový mladý a zdravý les je budoucí příčinou nedostatku vody, natož pak malého zájmu o kemp na Konopáči, potenciálním zvýšením stížností chatařů na hluk z kempu a panem Starým uváděnou 'konečnou' pro letní kino.

Po dva roky, co sedím na radnici města, jej neustále vyzýváme ke společnému jednání na téma obnova a rekonstrukce původně městské plovárny budované za 1. republiky a zastavení úpadku kempu a jeho komfortu. Možná i díky svému dopisu, a této mé odpovědi na něj, konečně najde odvahu hledat řešení skutečného problému Konopáče. Vůle zástupců města pro to je. Věřím, že ji najde i pan Starý a ATC Konopáč," shrnul celé téma starosta Heřmanova Městce.