„Předmětem projektu je provedení průzkumných prací a vypracování analýzy rizik pro území, které bylo ještě v nedávné době využíváno jako sběrna nejrůznějších odpadů. Kromě toho je území historicky tvořeno navážkou zatím neidentifikovatelného materiálu,“ připomněl starosta města Chrudim Petr Řezníček.

Lokalita se nachází u řeky Chrudimky v přírodní památce Ptačí ostrovy, která je zvláště chráněným územím ochrany přírody. V případě prokázání existence ekologické zátěže by území mohlo představovat riziko pro podzemní a povrchové vody.

První pokus nevyšel

Město na zmíněnou akci podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Projekt byl následně vybrán k podpoře a město na něj dotaci skutečně získalo.

Chrudim přitom musela výběrové řízení opakovat. To předchozí proběhlo již v loňském roce a jeho tehdejší vítěz, společnost Vodní zdroje Holešov, na základě uzavřené smlouvy zahájila realizaci projektu na sklonku loňského roku. Práce na projektu však trvala pouhých několik týdnů, neboť společnost odmítla plnění kvůli vyhlášení konkurzu na její majetek.

Vítězem nového výběrového řízení se stala chrudimská společnost Vodní zdroje Ekomonitor s nabídkovou cenou 593 684 Kč bez DPH. Dotace z Operačního programu Životní prostředí by mohla činit až 85 procent způsobilých výdajů. Průzkum má být dokončen ještě v letošním roce.

Na místě bývalé sběrny zbyla po demolici někdejších stavebních buněk a přístřešků holá pláň, na níž se tu a tam objevují jen parkujících auta. Územní plán zde počítá s veřejnou zelení, takže místo by mohlo být časem nenásilně propojeno se sousedícím parkem Střelnice.   (ap, man)