Žádost o dotaci město podalo prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy v Pardubicích, se kterou byl celý projekt konzultován. Na účtu města tedy „přistane“ částka ve výši 15 684 556,20 Kč, z toho cca 900 tisíc Kč ještě v letošním roce, zbytek v I. pololetí roku 2019.

Řešené území zahrnuje hlavní větev náhonu v parku Střelnice (od mostu přes náhon v Malecké ulici po konec vzdutí pevného jezu) o délce cca 650 metrů a spojovací koryto (od rozdělovacího objektu na hlavní větvi náhonu po soutok s Chrudimkou) o délce 190 m. Celá lokalita je využívána jako městský park a slouží pro rekreační a volnočasové aktivity veřejnosti. Zároveň je území přírodní památkou Ptačí ostrovy. Dlouhodobě zde nebyly prováděny žádné zásadní zásahy, a to z důvodů dříve nevyjasněných majetkoprávních vztahů, z důvodu nedostatku financí či jiných priorit z hlediska vlastníka. Ve spolupráci města Chrudimi, Povodí Labe, ÚZSVM, VaKu Chrudim, ZOČSP a soukromých vlastníků se projekt podařilo dotlačit do finále.

„Realizaci projektu budu mít navždy spojenou se jménem Milana Kvapila, tragicky zesnulého ředitele Povodí Labe, závod Pardubice, se kterým jsme náhon na Střelnici začali před lety projednávat a který byl k tomuto projektu vždy velmi vstřícný,“ vzpomíná Petr Řezníček, starosta Chrudimi.

Předmětem projektu je především eliminace sedimentace jemných bahnitých částic a zajištění migrační prostupnosti příčných objektů na hlavní větvi náhonu, včetně spojovacího koryta a navazujícího území. Dojde tak ke zlepšení životního prostředí v parku na Střelnici a k odstranění potenciálních rizik, která vyplývají z množství usazeného sedimentu s obsahem nebezpečných látek. Zároveň budou v náhonu odstraněny překážky tak, aby nedocházelo k opakovanému zanášení jeho koryt. Spojovací rameno i hlavní větev budou migračně prostupné, vytvořena budou také nová stanoviště pro cílové druhy rostlin a živočichů. Do toku budou vybudovány přístupy pro veřejnost a ve vlastním korytě hlavní větve náhonu budou umístěny tzv. šlapáky pro přechod pěších při nízkých průtocích.

„Celý projekt je navržen s ohledem na požadavky využití městského parku a vychází z moderního pojetí funkčního propojení vodních prvků a zeleně v architektuře měst při zachování podmínek daných v plánu péče o přírodní památku,“ říká Petr Řezníček a dodává: „S ohledem na přírodní podmínky začne realizace v říjnu 2018, ukončena by měla být v dubnu následujícího roku.“ (sd)