„Už nějaký rok jsem krajinář, už nějaký rok bydlím v Chrudimi. Je to krásné město. Krásná je i krajina kolem. To, že jsem se tady nenarodil a nevyšel z chrudimské porodnice má své + i -. Ale možná to umožňuje vidět některé drobné věci jinak." To jsou slova chrudimského architekta Vlasty Koupala, V seriálu Chrudimského deníku se můžete seznámit s jeho pohledem na město a najít nejen desatero problémů.

Chrudim v kaši 2

Město problematicky drží krok s novou zástavbou, developery, obchodníky s pozemky a nejrůznějšími tlaky stavět.

Město zaspalo, být nejméně o dva kroky vpředu před zájmy lidí, kteří vidí krajinu jen jako místo pro stavbu, či peníze, jinak řečeno nedokáže krajinu pro sobecké či ušlechtilé zájmy lidí připravit. Krajina to není schopna právě bez pomoci odpovědných lidí "rozdýchat".

Město a jeho lidé jsou klíčem k vytvoření krásného prostředí kolem Chrudimi pokud možno pro všechny obyvatele.


Krajina kolem města = budoucnost města.

Důležité pro Chrudim je naučit se maximálně zodpovědně, hospodárně a šetrně využívat město, okolní krajinu a pozemky, tzv. nezastavěné území. Zajistit, aby nebylo fragmentováno v rámci zbytečné suburbanizace. Cíleně zachovat, rozvíjet a obnovovat to, co ještě kolem města zbylo sídelní krajinu, ať už je zemědělská či přírodní, rozvíjet krajinné struktury to, co krajinu tvoří, vegetační prvky, stromy, stromořadí, ovocné stromy, lesní porosty, louky, pole, remízy, vodní prvky a vodoteče, prostupnost pro pěší, polní cesty…, tedy rozvíjet životní prostředí a jeho rozmanitost, rozvíjet přírodní a kulturní dědictví. Je jen jedna krajina, jedna malá ČR a jedni lidé, kteří ji sdílejí a budou sdílet. To je jedna z cest urbanistické i přírodní udržitelnosti.

Plánování území z pohledu zástavby pohlcující příměstskou sídelní krajinu a její strukturu.

Budoucnost = jiné pojímání územního plánování.

Co je možno dělat pro pozitivní vývoj chrudimského okolí? Rozhodně to není podpora před očima se tvořící chrudimské aglomerace ničící krajinné a urbanistické struktury, která jako chobotnice prorůstá do Slatiňan a okolních obcí a vytváří a rozšiřuje další tlaky na zástavbu území a pohlcuje, co jí přijde do cesty.

Předepsat dietu a zdravý životní styl pro chrudimskou chobotnici!

Zaměřit se na to, aby nedocházelo ke zbytečnému srůstání měst a obcí, aby zbytečně roztroušená zástavba nepohlcovala prostor mezi Chrudimí, Slatiňany, Sobětuchy, Vestcem a dalšími okolními obcemi. Chrudim musí vědět a usouladit plánování okolních obcích.

Projekt rozvoje krajiny a systému sídelní zeleně města Chrudim.

Plánovat území z pohledu cenných volných ploch tedy dosud nezastavěného správního území města Chrudim, včetně souvislostí a přesahů do navazujících obcí. Především řešit krajinu celostně. V odpovídající podrobnosti, kterou územní plán nemůže zajistit (stejně jako konkrétní podobu zástavby), jasně formulovat priorit y a cíle rozvoje krajiny včetně té zemědělské navazující na město, včetně složek životního prostředí a veřejné městské zeleně a vybavenosti. Vytvořit jasný koncept sídelní krajiny města Chrudim v odpovídajících souvislostech a podrobnosti jako součást územního plánování.

Vytvořit příjemné podmínky kolem města pro každodennost lidí a krajiny.

Cíleně obnovovat a rozvíjet prostupnost krajiny v návaznosti a kolem města, veřejně přístupnou krajinnou zeleň, veřejně přístupná místa. V souvislých plochách nezastavěného území kolem města cíleně rozvíjet podmínky pro každodenní a celoroční využívání, pro rekreaci lidí a jejich volnočasové a všední aktivity, podporovat vybavenost a návštěvnickou infrastrukturu, budoucí přívětivosti! Město a jeho nejbližší okolí by mělo být pro lidi příjemnou a přirozenou každodenní záležitostí. Po krůčcích začít opečovávat a rozvíjet každodenní krajinný, veřejnoprostorový, rekreační potenciál navazujícího okolí města.

Plánování území z pohledu zástavby pohlcující příměstskou sídelní krajinu a její strukturu.

Vytvářet předpoklady nových propojených a souvislých ploch veřejně přístupné krajiny, ať už hospodářské či přírodní, vytvářet předpoklady nových ploch a systému sídelní zeleně v souvislostech udržitelného rozvoje území právě kolem rostoucího města, včetně odpovídající vybavenosti.

Jakmile bude ve městě zastavěno vše, co má být zastavěno, je možné do takto připravené krajiny vkládat nové lidské stavby. Možná se také zjistí, že jich zas nemusí být tolik, jak si lidé představují.

VLASTA KOUPAL

Čtěte za týden: Chrudimské Atheneum z jakého prostředí vyrůstá chrudimská, ale i česká vzdělanost; školy z pohledu prostoru, který je obklopuje

Jak vnímáte názor architekta? Souhlasíte s ním nebo máte námitky? Diskutujte na našem webu www.chrudimsky.denik.cz, příspěvky otiskneme.