Skládka odpadů Hamřík byla v provozu od roku 1979 až do roku 1990. „Sváželo se sem všechno možné, i průmyslové odpady z místních továren. Na ploše téměř 26 tisíc metrů čtverečních je navezeno více jak 144 tisíc kubíků odpadu," uvádí místostarosta města Pavel Šotola.

Hamřík je na první pohled zatravněná plocha s náletovými stromy nedaleko tanečního parketu Cihelka. Monitoring na několika místech ukázal, že vrstva odpadu sahá do hloubky téměř šesti metrů. A co je velmi důležité – díky vypracované analýze rizik skládky už se ví, že odpady nezasahují do podzemních vod ani nepronikají do toku řeky Chrudimky.

Už je zpracován projekt stavby. „S ohledem na výsledky analýzy a dispozici skládky se nemusí uložené odpady vytěžit jako třeba v Lukavici. Bude provedena rekultivace, která plně respektuje zákon o odpadech. Technické řešení spočívá ve vhodné úpravě tělesa deponovaných odpadů do tvaru umožňujícího realizaci překryvných vrstev. Dále bude provedeno odplynění skládky a upravenou figuru odpadů překryjí těsnící, drenážní a rekultivační vrstvy. Vše ukončí ozelení prostoru, na Hamříku bude vysazen les zvláštního určení," dodává Pavel Šotola.

Náklady na rekultivaci skládky jsou vyčísleny na téměř 56 milionů korun. Proto město Hlinsko podalo žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí. Když uspěje, získá přes 50 milionů korun a zbytek samo dofinancuje.

A kdy se bagry do Hamříku zakousnou? S ohledem na dobu posuzování žádostí a přípravu celé akce včetně výběrového řízení se předpokládá období let 2013 až 2015.