„Letní období s vysokými teplotami vody, kolísavým režimem hodnot pH a případnými kyslíkovými deficity mohou být také spojena s úhyny ryb na rybnících a rybářských revírech. Proto lze na rizikových lokalitách doporučit preventivní měření koncentrace kyslíku, hodnoty pH a teploty vody. Pokud to podmínky umožňují a hodnoty uvedených parametrů se blíží krizovým mezím, je také vhodná instalace aerátorů (provzdušňovačů),“ uvádí Státní podnik Povodí Labe ve své informaci o současném stavu na vodních tocích.