Hlavními akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim (VaK Chrudim) jsou města a obce na Chrudimsku. V úterý příštího týdne se uskuteční valná hromada VaKu, avšak starostům hned šesti měst okresu se už teď nelíbí, že i po ní zřejmě v představenstvu VaKu zůstanou lidé, kteří neuspěli v minulých komunálních volbách a nadále se nepodílejí na řízení radnic. Ti by prý jejich města už neměli zastupovat.

„Představenstvo společnosti VaK Chrudim odmítlo zařadit na pořad jednání valné hromady konané dne 16. června bod odvolání všech dosavadních členů představenstva a dozorčí rady této společnosti," stěžují si teď starostové.

A příklady? Místopředsedkyní představenstva VaKu doposud stále je bývalá hlinecká starostka Magda Křivanová, která však musela už dávno předat své starostenské křeslo Miroslavu Krčilovi. V představenstvu VaKu zasedá rovněž heřmanoměstecký Aleš Jiroutek, jehož mezitím ve vedení města vystřídal Josef Kozel. A tak lze pokračovat. Třemošnickému starostovi Miroslavu Bubeníkovi zase vadí, že jeho město nemá v orgánech VaKu vůbec žádné zastoupení. „Vzhledem k velikosti Třemošnice nežádáme místo přímo v představenstvu, ale myslím, že bychom měli mít reprezentanta v dozorčí radě," říká Miroslav Bubeník.

K výhradám zmíněných starostů se připojili ještě sečský starosta Marcel Vojtěch, starosta Proseče Jan Macháček a starostka Chrasti Martina Lacmanová. „Jsme přesvědčeni, že obměna a volba nových orgánů společnosti je logickým krokem, který musí po komunálních volbách následovat. Vycházíme totiž ze skutečnosti, že majiteli společnosti VaK Chrudim jsou především města a obce, nikoliv soukromé osoby. Je tedy třeba, aby města a obce v orgánech společnosti reprezentovali lidé s mandátem vzešlým právě z komunálních voleb," domáhají se starostové.

Akcionáři s vlivem

Společným zájmem revoltujících starostů je podle nich také snaha zapojit do rozhodovacího i kontrolního procesu více akcionářů.

„Zároveň deklarujeme, že cílem následných změn musí být taková úprava stanov společnosti, aby odrážela cyklus komunálních voleb. Budeme prosazovat, aby volební období členů představenstva a dozorčí rady bylo čtyřleté s tím, že každá řádná valná hromada následující po komunálních volbách bude volební. Tento požadavek považujeme za naprosto standardní, legitimní a odpovídající tomuto typu společnosti. Stávající stav považujeme za neudržitelný," míní starostové.

„Za účelem projednání zmíněné změny stanov a komplexní obměny orgánů společnosti jsme připraveni svolat mimořádnou valnou hromadu s termínem konání nejpozději v září letošního roku. Zdůrazňujeme, že výše uvedené změny mají jednoznačně za cíl posílit transparentnost celého fungování společnosti VaK Chrudim a dále také posílit možnost výkonu práv co možná nejširšího spektra měst a obcí jako skutečných majitelů firmy," dodávají starostové.

Akcionáři VaKu mohou svým vlivem zahýbat i s cenou vodného a stočného. Ceny jako takové sice určuje Vodárenská společnost Chrudim, která vodovodní i kanalizační soustavu provozuje, avšak majitelem technické infrastruktury je právě VaK Chrudim.

„VaK Chrudim rozhoduje například o tom, za kolik peněz celou tuto infrastrukturu Vodárenské společnosti pronajme. To pak má dopad i na ceny," vysvětluje hlinecký starosta Miroslav Krčil.

"Nejsem proti, ale…"

Předsedou představenstva společnosti VaK Chrudim je chrudimský místostarosta Jaroslav Trávníček. Ten ve čtvrtek Deníku řekl, že s nespokojenými starosty sice v mnohém souhlasí, ale zároveň konstatoval, že výměna členů představenstva musí proběhnout jiným, právně nenapadnutelným postupem.

„Představenstvo společnosti skutečně odmítlo rozšíření programu jednání valné hromady o výše specifikovaný návrh. Neučinilo však tak z jakéhokoli nezájmu či libovůle, avšak z důvodu respektování platných právních předpisů," uvedl Jaroslav Trávníček.

„V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu vyhrazeno navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání.

Jak vyplývá i z výše uvedeného, starosta ve většině případů nemůže vůli obce vytvářet sám, ale může ji pouze navenek sdělovat a projevovat na podkladě předchozího rozhodnutí příslušného orgánu obce, v tomto případě zastupitelstva," pokračuje chrudimský místostarosta.

Žádost starostů podle něj neobsahovala žádnou přílohu, která by dokladovala, že by se zastupitelstva příslušných měst usnesením rozhodla navrhnout odvolání svých zástupců v orgánech společnosti, natož odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady společnosti. „Jsme dále přesvědčeni, že návrh na navrhování a odvolávání zástupců jiných měst bez jakéhokoliv akceptovatelného důvodu by znamenal zásah do kompetence těchto měst.

Zdůrazňujeme, že se v žádném případě nejedná o úmyslné nevyhovění žádosti, jen je potřeba dodržovat příslušná ustanovení zákona o obcích a rovněž tak i stanov společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. zejména ve vztahu k termínům pro podávání návrhů programu valné hromady," pokračuje Trávníček.

„V tomto smyslu jsme se starosty, popř. jejich zástupci, v tomto týdnu jednali a nabídli jim způsob, jak tento jejich požadavek řešit v nejbližší budoucnosti, ovšem za podmínky, že jejich návrhy budou doloženy odpovídajícími usneseními zastupitelstva města a budou v souladu s platnými zákony a stanovami společnosti," uzavírá Jaroslav Trávníček, předseda představenstva společnosti VaK Chrudim.