V Chrudimi byla sbírka zahájena již ve středu. Kaplan římskokatolické církve Tomáš Kvasnička v doprovodu tříkrálových koledníků navštívil starostu města Petra Řezníčka a chrudimské úřady. Hlavní část sbírky se však uskuteční v sobotu, kdy se sejdou skupinky na faře a po požehnání se odeberou na obchůzku po domácnostech.

Nelehká doba

„Již jedenáctým rokem se na začátku ledna v našem městě objeví tříkráloví koledníci s prosbou o pomoc potřebným. V loňském roce byli koledníci obdarováni částkou přesahující 73 tisíc korun. Za vaši štědrost Vám patří obrovský dík.

Ceníme si ji o to více, že si jsme vědomi často velmi nelehké osobní situace mnohých z vás,“ vystihl v dopise občanům současný stav věci organizátor sbírky v Heřmanově Městci Marek Výborný, který věří, že i v letošním roce budou mít koledníci většinu dveří domů a bytů ve městě otevřenou.

Díky loňské Tříkrálové sbírce se v Heřmanově Městci podařilo zakoupit další zdravotní pomůcky a materiál pro Charitu v Chrudimi, která poskytuje pečovatelskou a ošetřovatelskou službu včetně osobní asistence v celém chrudimském regionu.

Část výnosu sbírky, která dokáže otevírat dveře i srdce lidí, byla také věnována jako příspěvek na školní autobus pro děti v Indii pod patronací Charity international. Z části peněz organizátoři sbírky podpořili bezplatnou Občanskou poradnu v Chrudimi, ve které ročně hledá pomoc více jak šest stovek občanů.

V sobotu se uskuteční tradiční každoroční Tříkrálová sbírka v Luži a okolí. Její výtěžek bude použit na dovybavení mateřských center DaR v Luži a Holoubek v Holicích, na dovybavení středisek sanace rodin, na pobytové i ambulantní středisko odlehčovacích služeb, na nákup auta pro terénní sociální služby a pro přímou pomoc potřebným lidem postiženým živelnou katastrofou a také na poradenství.

Chrudimský okres mají organizátoři Tříkrálové sbírky dobře rozdělený, skupinky se tak dostanou i do těch nejmenších vesniček.

Rada od policie

Pokud chcete přispět oficiální Charitě, měli byste si všimnout následujících poznávacích znaků. Tito Kašparové, Melicharové a Baltazarové budou mít při sobě zapečetěné pokladničky a průkazky. Prohlédněte si kasičku, jestli je zapečetěná, nechte si předložit průkaz. Pokud Vám nic z toho neukáží, mohou to být podvodníci, kteří chtějí zneužít vaší dobroty. Bohužel se i při těchto krásných akcích najde pár nepoctivců s falešnými kasičkami. Pokud máte pochybnosti o tom, že Tři Králové, kteří vás navštívili, nejsou ti praví, jednejte.

V případě, že se koledníci za oficiální pouze vydávají, přivolejte městskou či státní policii a počkejte si až na ty pravé Kašpary, Melichary a Baltazary. Pravdou však je, že díky dlouhodobé tradici už lidé pravé koledníky zpravidla bezpečně poznají a lehce se ošálit nenechají. V minulých letech bylo jen málo případů, kdy u dveří zazvonili „prosebníci“ se skleněnou lahví od okurek určenou na tučné milodary.

JAK POZNAT NEFALŠOVANÉ TŘI KRÁLE? PODÍVEJTE SE NA VIDEO.
Zdroj: Youtube