Oběti domácího násilí či rodiny s patologickým zázemím se na pracovníky této neziskové organizace neustále obracejí se zakázkou „azylu", úkrytu před agresorem či pomoci při řešení pro ně bezvýchodné situace.

Možné útočiště

„V momentě, kdy se jim tato možnost naskytne, nejsou schopny (zpravidla ženy) fungovat v běžném režimu, a to jak za sebe samy, tak i své děti. Je zapotřebí zpracovat těžká traumata, jež si z prostředí, v němž žily, odnášejí a systematicky pracovat na obnově sebedůvěry a posilování vlastní sebehodnoty," uvádí vedoucí služby Sociální rehabilitace Romana Ponertová.

Jak dále konstatuje, tak i druhá cílová skupina, a to mladí dospělí odcházející ze zařízení ústavní výchovy vyžaduje intervenci ze strany odborného personálu.

„Praxe ukazuje, že tito klienti nejsou na vstup no běžného života dostatečně vybaveni a často selhávají. Nabídka aktivit služby Sociální rehabilitace byla proto sestavována s ohledem na potřeby klientů tak, aby pro ně byly žádoucí a výsledkem byla dostatečná vybavenost pro civilní život," míní vedoucí služby.

Velkou výhodou v této situaci je režim pobytového zařízení například v podobě Domu na půli cesty v Chrudimi. Ten nabízí zázemí v podobě patnácti bytových jednotek 2+1. Zároveň zde vzniká prostor pro systematické působení odborného personálu a předávání žádoucích návyků, dovedností a kompetencí.

Řešení problémů

„Mezi nejpalčivější patří problémy s bydlením, nedostatek finančních zdrojů, dlouhodobá nezaměstnanost a zadlužení (exekuce), závislosti na sociálních dávkách. Do tohoto výčtu patří i nízká úroveň vzdělání a malá aspirace na vzdělání dětí a v neposlední řadě i frustrace pramenící z jejich situace. Uvedená nabídka aktivit je proto zacílena přímo na ty oblasti, ve kterých je třeba intervenovat," vysvětluje Romana Ponertová.

Chrudimský Dům na půli cesty poskytl v tomto období útočiště a odbornou pomoc 74 klientům. Od 1. února dojde k transformaci služby Sociální rehabilitace na službu Azylový dům.
„Pro naše klienty se tím však nic nemění, služba bude i nadále v obdobném rozsahu pokračovat. Jsme rádi, že se nám ve spolupráci s městem Chrudim podařilo službu takového charakteru zrealizovat," dodává Ponertová.

LUKÁŠ VANÍČEK