Impulzem pro zahájení výzkumu bylo vyjádření ministerstva zemědělství, které zpochybňovalo kvalitu vody ve zdejší nádrži.

Vzhledem k tomu, že MZ podmiňovalo poskytnutí dotace na rekonstrukci úpravny vody Hamry vyjasněním původu AOX, rozhodl se Krajský úřad Pardubického kraje nechat posoudit problém odbornou institucí. Šlo přitom o velmi specializovanou problematiku na akademické úrovni, což dokládá nejen provedení daného úkolu Akademií věd, ale i to, že takový výzkum byl v České republice proveden poprvé, přestože se látky AOX vyskytují i v jiných přehradách.

Už první výsledky studie, ze začátku roku 2010, prokázaly, že látky AOX v přehradě jsou jen přírodního původu, v podlimitních hodnotách a neohrožují kvalitu surové vody pro výrobu vody pitné, ale pro potvrzení výsledků a komplexnost vědecké práce bylo nutné ve výzkumu pokračovat.

Nakonec zaznělo, že látky popsané parametrem AOX ve vodě vodárenské nádrže Hamry jsou opravdu přírodního původu a jejich obsah ve vodě před úpravárenským procesem nepřekračuje limity.

„Jde o dobrou zprávu pro Hlinecko, neboť tím definitivně končí nejrůznější spekulace o jiném využití přehrady než k vodárenským účelům,“ uvedl hlinecký místostarosta Pavel Šotola. „Dobrou zprávou je i to, že společnost VAK Chrudim již vloni zahájila rekonstrukci technologické části úpravny vody Hamry, která by mohla být dokončena zhruba do dvou let,“ dodal Šotola.

(man)