Státní firma ČEPS, která je vlastníkem a provozovatelem nadzemního elektrického vedení vysokého napětí, v těchto dnech rozesílá dopisy ohledně povinnosti, jež ukládá energetický zákon každému majiteli pozemku.

Stromy vadí drátům

„Majitel pozemku je povinen udržovat bezpečnostní koridor vedení přenosové a distribuční soustavy u vedení o napětí 400, 220 kV a 110 kV. Oznamovací povinnost je uložena zákonem všem provozovatelům sítí,“ dodává Eva Vítkováz České energetické přenosové soustavy.

Podle energetického zákona je ochranné pásmo prostor, kam nesmí zasahovat žádné stromy či keře.

„Ano, mohu potvrdit, že se výzva energetiků týká porostů pod vedením vysokého napětí 220 kV, které prochází nedaleko Chlumu,“ uvedl informaci místostarosta Hlinska Pavel Šotola.

Tři metry a dost

A o jakých omezeních je přesně řeč? „Energetický zákon zakazuje vlastníkům nechávat v ochranném pásmu nadzemního vedení růst porosty nad výšku tři metry. Katastrálním územím Hlinska prochází vedení přenosové soustavy označené V 203 vlastněné a provozované společností ČEPS, u kterého je rozsah ochranného pásma vyměřen vzdáleností 15 (20) m na obě strany měřeno od krajních vodičů tohoto vedení,“ doplňuje za ČEPS Jiří Jermář.

„Energetici na údržbu ochranných pásem kolem vedení upozorňují často i preventivně, aby se předcházelo újmám na zdraví člověka a škodám na majetku.

Sankcionován může být majitel pozemku za nedodržení zákona v každém případě. Podle Evy Vítkové ale energetici přistupují k represivním opatřením až v krajní nouzi. „Naše společnost se snaží dosáhnout dohody s vlastníky o údržbě ochranných pásem a za tímto účelem s každým známým vlastníkem jedná. Nedojde-li přesto k dohodě, postupujeme striktně v intencích energetického zákona,“ dodává mluvčí. Provozovatel energetické soustavy totiž nemá žádný zákonný nástroj pro sankcionování vlastníků. ČEPS pouze upozorňuje příslušné orgány z nedodržení zákona o ochranném pásmu. Proto by všichni majitelé pozemků, nad jejímiž hlavami vede elektrické vedení, měli být na pozoru. Zvláště v době mimovegetačního období.

Ochranné pásmo

Je to souvislý prostor v bezprostřední blízkosti vedení vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany u vedení o napětí 400 kV 20 (25) m, u napětí 220 kV 15 (20) m a u napětí 110 kV 12 (15) m.
Hodnoty v závorkách platí pro vedení uvedená do provozu před 1. 1.1995.