Vybírejte už nyní slatiňanského starostu. Hlasujte pro svého kandidáta v anketě ZDE!

V anketě mezi lídry politických stran a hnutí zazněla celá řada podnětů a byly pojmenovány některé vady na kráse, jejichž řešení by se chtěli po říjnových volbách věnovat.

Paradoxně však nejčastěji zmiňovaným trápením je silně přetížená doprava ve městě, které by výrazně ulevil dobudovaný obchvat. Jeho dokončení ale současní i budoucí zastupitelé nemohou prakticky ovlivnit.

Budoucí vedení města však bude moci výrazně zasáhnout a zlepšit stav chodníků, na které se plánuje zaměřit většina respondentů mezi kandidáty na starostu. Shodují se tak s názorem místních obyvatel. Ti v anketě při Inventuře slatiňanské radnice, kterou Chrudimský deník před časem otiskl, považují poničené a rozbité chodníky mezi největší problémy města.

Část lídrů si také povšimla velmi malé účasti Slatiňanských na jednání zastupitelstva a obecně slabší spolupráce vedení města s jeho občany. Navrhovaných řešení je několik a daly by se popsat v několika bodech, a to zlepšením komunikace s městským úřadem změnou úředních hodin, větší transparentností dosažené vyvěšením smluv města na jeho webových stránkách a většího přístupu do Ozvěn Slatiňan.

Několik lídrů si také povšimla nedostatku míst v místní mateřské školce a tomuto problému by se chtěli v budoucnu věnovat.

Bude náměstí?

Do redakce Chrudimského deníku dorazil také dopis s otázkami na lídry kandidátek od slatiňanské obyvatelky Milady Schejbalové. Z časových důvodů už nebylo možné dodatečně oslovit kandidáty, část respondentů však na dotazy mimoděk odpovědělo.

„Zabývají se někdy představitelé města tím, jak by bylo možné zpříjemnit obyvatelům životní prostředí nebo zlepšit vzhled a údržbu města?" ptá se Milada Schejbalová a dodává: „Podívejme se třeba do okolí železniční stanice. Nádražní budova je zanedbaná, nástupiště zastaralé. Přilehlý rybníček je plný bahna a zarostlý nekulturními rostlinami, což je ideální prostředí pro líheň komárů. Stejně zanedbané a znečištěné je také koryto průběžného potoku, což znemožňuje volný průtok vody a hrozí zatopení okolních domů. Přitom ještě nedávno rybníček vypadal docela hezky, v létě tam byly labutě a v zimě se na něm dalo bruslit! Co třeba rybníček vyčistit, okolí zatravnit a umístit kolem pár laviček a procházkový chodník pro relaxaci obyvatel?"

Neutěšenou situaci při údržbě městské zeleně vidí někteří lídři jako velký problém, který by v budoucích čtyřech letech chtěli vyřešit, a to za pomocí zlepšení koncepce údržby městské zeleně a také důkladnou a promyšlenou tvorbou územního plánu.

Milada Schejbalová pokládá i další otázku, na níž sice žádný z kandidátů na starostu přímo neodpověděl, ale tento dotaz může být inspirací pro další směřování práce budoucího zastupitelstva.

„Nedávno mne před kostelem sv. Martina oslovili turisté, kteří si přišli prohlédnout zámek a hledali centrum města s náměstím. Docela jsem se při odpovědi zarazila a také trochu jako občan Slatiňan zastyděla. Vždyť Slatiňany vlastně žádné prostranství, které by bylo centrem odpočinku, nákupních možností a kulturního vyžití nemají! Je to zatím stále taková větší vesnice. Přitom podobná okolní města jako Heřmanův Městec, Nasavrky nebo Luže náměstí mají! Uvažují volení představitelé v rámci územního plánu rozvoje města o nějaké koncepční změně, která by Slatiňany konečně povznesla na úroveň města?" dodává Milada Schejbalová.

Odpovědi lídrů kandidátek:

„Chybí obchvat města a vadí nám rozbité chodníky," říkají kandidáti na slatiňanského starostu, jichž se Deník ptal, co se ve městě nepovedlo

Marek Tkáčik, podnikatel, 49 let

ANO 2011

Na prvním místě se jedná o naprosto nelogicky uspořádané provozní hodiny na MěÚ, které znemožňují běžně zaměstnanému občanovi cokoliv vyřídit, protože pracovní doba městských úředníků končí dříve, než se občan stačí vrátit ze zaměstnání domů.

Mnou navrhované řešení je zřízení recepce v přízemí budovy MěÚ se stálou erudovanou službou, a to včetně dvou hodin v sobotu, aby případná žádost občana byla alespoň přijata k vyřízení.

Dále nám všem vadí chaotická údržba městské zeleně, typicky například: částečné zastřihávání keřových plotů. Namísto úplného dokončení jedné akce, se často začíná na základě odezvy občanů na několika dalších místech.

Navrhuji vypracování závazného harmonogramu údržby městské zeleně, do něhož je potřeba zahrnout i nekultivované prostředí slatiňanského hřbitova tzn. pravidelně čištění a sekání celé hřbitovní plochy. Dále navrhuji vybudování sběrného dvora pro biolikvidaci zeleně s následnou výrobou humusu pro potřeby města.

Jaroslav Malina, důchodce, 68 let

KSČM

Za největší problém Slatiňan v současné době pokládám dopravní situaci ve městě jak pro motorová, tak pro nemotorová vozidla, ale i chodce.

Dvacet let plánovaný obchvat byl pro Slatiňany odložen a nynější stav je takový, že se z vedlejších ulic nedá vyjet pro nepřetržitý proud vozidel. Cyklisté nám jezdí po chodnících, protože se bojí po silnici jezdit. Dva přechody pro chodce byli upraveny a další dva nejnebezpečnější zůstávají nevyřešeny.

Velké problémy jsou s chodníky v bočních ulicích, které jsou na mnoha místech osazeny ještě dlaždicemi, které se vyvracejí a jsou často rozbité. Výsledkem toho je, že občané chodí po ulici místo po chodníku, obzvláště klienti z místního ÚSP na invalidních vozících. V neposlední řadě to zhoršuje i úklid chodníků v zimním období, protože uklízející naráží hrably do vystouplých dlaždic.

Na výstavbu obchvatu můžeme v zastupitelstvu jen tlačit a prosit, aby byl dobudován, ale chodníky jsou v naší kompetenci a tam budeme muset skloubit čerpání financí s jinými nutnými akcemi, aby na ně zbylo co nejvíc. Ze zkušenosti si myslím, že větší neřešitelné problémy nevzniknou.

Dominik Pavliš, technicko-hospodářský pracovník, 38 let

KDU-ČSL

Ve Slatiňanech vidím dva problémy. Na první pohled problém jasný všem je velmi přetížená doprava. Polovina obchvatu se dělá kolem Chrudimi, druhá polovina kolem Slatiňan je zatím v nedohlednu. Řešení je především v rukách Ředitelství silnic a dálnic.

Druhý problém vidím v nedostatku míst v mateřské škole. Tady má město poměrně velkou možnost, kdy jako zřizovatel je zcela kompetentní v této problematice jednat. Nechci spekulovat o tom, jak toto řešit, zda jsou či nejsou prostory atd., protože toto s sebou nese nemalou řadu věcí, které je třeba vyřešit a úzce spolu souvisí. A pochopitelně, vše je otázkou financí. Jak případě obchvatu, tak v případě MŠ.

Helena Tomišková, advokátka, 58 let

ODS

Ve Slatiňanech žiji od narození a jako lokální patriot jsem na své město náležitě hrdá. Město se rozvíjí a vzkvétá při zachování historických hodnot a odkazů. Pozitivně hodnotím, že běžnému občanovi je ve městě dostupné vše, co k dennímu životu potřebuje. Problémy však jistě existují, byť každý občan může vidět problém jinde.

Zřejmě tím největším a nejdéle trvajícím problémem je již od devadesátých let plánovaný obchvat města, jehož realizace se stále odsouvá. Bohužel, ta je zcela v kompetenci orgánů státu a město, resp. jeho zástupci nemají téměř žádnou možnost vyřešení tohoto problému vlastním úsilím.

Předpokládám, že každý občan by chtěl, aby jeho město bylo čisté, upravené, udržované a bezpečné. V tomto směru je rozhodně co zlepšovat, ať už jde o stav místních komunikací a chodníků či údržbu přebujelé zeleně a zaplevelených porostů, což ovlivňuje i bezpečnost provozu na místních komunikacích, zejména křižovatek. Částečně je to otázka dostatku finančních prostředků, částečně systému a organizace práce, zejména v tom druhém případě, a to už řešit lze.

Velký potenciál při řešení problémů města vidím v aktivní účasti občanů na chodu města, zejména jejich účasti na jednáních zastupitelstva města, kdy dosavadní účast byla až na jedinou výjimku v uplynulém volebním období velmi nízká. Na rozdíl od stávajícího stavu bylo podle mého názoru rovněž vhodné, aby v této souvislosti měli občané při dodržení určitých pravidel možnost své názory, návrhy a zkušenosti vyjádřit veřejně mimo jednání zastupitelstva, a to prostřednictvím měsíčního periodika „Ozvěny Slatiňan" vydávaného městem.

Každopádně jsem přesvědčena, že při jakémkoli řešení a rozhodování problému města a jeho občanů by měla být respektována zásada, že nikdy nesmí být prospěch města či jeho občanů jako celku v hrubém nepoměru k zájmu nebo na úkor byť jediného občana. Osobně jsem takovou situaci při práci pro město nezaznamenala a do budoucna věřím v to samé.

Tomáš Růžička, technický pracovník výpočtář, 44 let

Sedma strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice

Jak všichni víme, tak Slatiňany nejvíce trápí neustálé oddalování vybudování obchvatu. To je ale problém, který vyřeší pouze stát, potažmo Ředitelství silnic a dálnic. Město může být pouze nápomocno ŘSD při jednání o výkupu pozemků, k čemuž výrazně napomáhá nedávno přijatý zákon, kterým se navýšily výkupní ceny pozemků. Již před dokončením obchvatu bychom rádi iniciovali vznik koncepce revitalizace třídy T. G. M.

Naopak co ovlivnit můžeme již nyní, je ochrana zástavby cenných lokalit. To znamená, při práci na územním plánu a jeho případných změnách postupovat tak, aby byl zaručen ráz Slatiňan a přilehlých obcí (Škrovádu, Trpišova, Kunčí, Podhůry, Presů a Kochánovic). Územní plán by měl zaručovat, že skončí bezkoncepční výstavba bez návaznosti na kapacity občanské vybavenosti školku, školu, dětská hřiště, cesty, chodníky, parkoviště, osvětlení.

Za velké téma považujeme také likvidaci odpadu. Zde bychom se chtěli zaměřit na podporu vybudování a následného provozování městské kompostárny na biologický odpad a osvětu v oblasti třídění odpadu.

Podporovat bychom chtěli co největší využívání dotačních titulů (nejen evropských dotací) na vybudování kanalizace v místech, kde ještě není, revitalizaci krajiny a rozšíření infrastruktury.

Ivan Jeník, starosta, veterinární lékař, 52 let

SNK Evropští demokraté

V zájmu pokračování rozvoje města chceme navázat na dosavadní činnost místní samosprávy a vytvářet podmínky pro kvalitní život našich občanů ve Slatiňanech. Mezi naše priority bude patřit:

zvýšit stále nedostačující kapacity MŠ, zabezpečit tak předškolní vzdělávání pro co nejvíce dětí a napomoci jejich maminkám, které, pokud jsou zaměstnané, musí svoje děti v některých případech vozit do školek v okolních obcích. Naše město k naší radosti stále patří k obcím s vysokou porodností, a tak předškolních dětí přibývá.

v oblasti školství podpořit rozvoj a zlepšování podmínek pro vzdělávání žáků a vytvořit příjemné prostředí pro výuku v ZŠ. Součástí toho jsou i některé stavební úpravy v budově ZŠ, na které by měla navazovat výměna oken.

pro bezpečný pobyt občanů a návštěvníků města, ale v neposlední řadě i z důvodu celkového vzhledu města, obnovit chodníky ve všech místních částech a zbudovat nové v místech, kde dosud chybí.

nutností je také zahájit budování kanalizace v místní části Trpišov a současné řešení protipovodňových situací.

v oblasti bydlení hledat nové možnosti pro rozvoj bytového fondu ve Slatiňanech, nedostatek bytů je velkým problémem, a proto bychom v tomto směru chtěli uspokojit alespoň část občanů našeho města.

nezapomenout také na podporu místních zájmových organizací, podporu tradičních i nových kulturních a sportovních akcí a podporu cestovního ruchu.

Předpokladem uskutečnění, ať již uvedených nebo dalších plánů a cílů, je srozumitelné a transparentní hospodaření města, konstruktivní spolupráce se všemi, kterým není osud města lhostejný.

Dana Šťastná, sociální podnikatelka, 51 let

TOP 09

Občankou Slatiňan jsem poměrně krátce. Coby „Chrudimák" však mám ve Slatiňanech mnoho dobrých známých a přátel i několik zaměstnanců naší sociální firmy bydlí ve Slatiňanech.

Z mého pohledu je velkým problémem absence otevřené a přímé komunikace mezi radnicí a občany. Dobrou práci samosprávy i státní správy může občan posoudit, ocenit nebo ovlivnit pouze tehdy, bude-li mít úplné a včasné informace o dění ve městě a na radnici.

Ve Slatiňanech žije mnoho mladých a šikovných lidí, kteří mají právo ovlivňovat budoucnost svého města, musí mít však k dispozici úplné a včasné informace. Využila bych moderních technologií k otevření samosprávy města občanům, a to zveřejnění na internetu např. materiálů ke schvalování zastupitelstvem, dodavatelské smlouvy z veřejných zakázek, průběžné hospodaření s rozpočtem města dle položek a další důležité skutečnosti, jejichž rozhodnutí ovlivní naše město na dlouhou dobu a představují velký díl rozpočtu města. Jestliže občané zjistí otevřenost radnice, i oni budou otevřenější a budou se o dění ve městě aktivně zajímat, neboť jejich názory budou mít význam při rozhodování v radě či zastupitelstvu.

A to je dle mého názoru velmi důležitý předpoklad pro dobrou práci radnice a spokojenost občanů

U nás v Kochánovicích máme jeden veliký problém, a to je téměř nesjízdná příjezdová komunikace. Přestože proběhla již poměrně rozsáhlá korespondence na radnici a z radnice, s „cestou" to ani „nepohlo". Věřím, že jednání mezi městem a vlastníkem komunikace Lesy ČR přinese smysluplné řešení. Hned po úspěšných volbách to udělám.