Proč se vaše škola rozhodla podpořit naši soutěž Mladý zemědělec?

Považujeme soutěž jako přínosnou pro propagaci nejen zemědělství, ale i naší školy. V době před covidem jsme se domlouvali s generálním ředitelem firmy Cerea, a.s. Františkem Turkem na podobném modelu soutěže. Nakonec vznikl projekt, který jsme nazvali Zemědělská olympiáda. Proběhl tzv. nultý ročník, kde jsme oslovili školy z chrudimského a pardubického okresu. Tuto soutěž podpořila firma Cerea, a.s. Pardubice, která věnovala ceny pro vítěze soutěže. Covid nám soutěž bohužel na tři roky přerušil. Když jsme se začali zabývat organizací 1. ročníku, dozvěděli jsme se, že se chystá soutěž Mladý zemědělec. Z tohoto důvodu jsme ustoupili od našeho projektu s tím, že podpoříme soutěž Mladý zemědělec.

Vše o soutěži Mladý zemědělec najdete ZDE

Jaká je aktuální situace se žáky v chrudimské zemědělské škole? O jaký obor je největší zájem a o jaký naopak nejmenší?

V současné době je o studium zemědělských oborů velký zájem. Zdaleka převyšuje kapacity pro přijetí do prvních ročníků. Největší zájem je o učební obor Zemědělec, farmář, kde je počet zájemců třikrát vyšš,í než můžeme přijmout. U maturitního oboru Agropodnikání je zájem zhruba dvojnásobný. Nejmenší zájem je o maturitní obor Ekologie a životní prostředí, zaměření Vodohospodář, kde se nám nedaří plně naplnit kapacitu 1. ročníku.

Práce s regionálními potravinami a benefiční akce otužilců se dají skloubit, obě přinášejí radost.
Za covidu poslali nás hostinské k vodě. A tak jsem tam šel, říká René Salaquarda

Co považujete za nejatraktivnější aspekty studia zemědělství na vaší škole? Jak motivujete studenty k tomuto oboru?

Aspektů studia zemědělství na naší škole je asi více. V prvé řadě se jedná obory, při kterých se pracuje se živou přírodou. Oba zemědělské obory se vyznačují svou pestrostí. Nejedná se o stereotypní práci, činnosti se stále mění. Pro některé žáky může být pobídkou pro studium zemědělských oborů i práce s moderními technologiemi, jako jsou satelitem řízené traktory, přípojné stroje řízené přes počítač z kabiny traktoru, kontrola porostů drony, moderní přístroje pro analýzu kvality produkce. Žáci mohou získat při studiu řidičské průkazy na traktor a osobní auto a u učebního oboru i na nákladní automobil. Některé žáky základních škol pro studium zemědělských oborů nemusíme motivovat, protože vyrůstali přímo na vlastní farmě nebo rodiče pracují v zemědělství. Pro další uchazeče každoročně pořádáme dny otevřených dveří a žákům základních a mateřských škol nabízíme exkurze, zejména na školní hospodářství. Pořádáme ve spolupráci s firmou Selgen, a.s., Šlechtitelská stanice Úhřetice Den na farmě. V roce 2023 navštívilo školní hospodářství asi 2 000 návštěvníků, z toho cca 700 dětí.

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim.Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim.Zdroj: Ludmila Kabelová

Jaké praktické dovednosti a znalosti mohou studenti získat během studia na vaší škole? Jaká je praxe v terénu a spolupráce se zemědělskými podniky?

Žáci naší školy v průběhu studia mohou získat nejnovější teoretické znalosti i praktické dovednosti. Výuku zpestřujeme odbornými přednáškami odborníků z praxe. Zde se žáci dozví nejnovější teorie zejména z pěstování rostlin, chovu zvířat a mechanizace. Praktické dovednosti získají žáci při výuce praxe a odborného výcviku. Několikrát do roka pořádáme projektové dny. Při nich prezentují zástupci sociálních partnerů nejmodernější zemědělskou techniku, kterou škola nemá. V rámci výuky absolvují žáci i pět odborných exkurzí nejen do zemědělských podniků, ale i do podniků služeb a zpracovatelských firem. Zde se žáci seznamují zejména s nejmodernějšími technologiemi. Spolupráce se zemědělskými podniky započala v roce 2012, kdy jsme první dohodu o spolupráci uzavřeli s firmou Cerea, a.s. Pardubice. Od té doby se počet sociálních partnerů rozrostl na 18. Nejedná se pouze o družstva a akciové společnosti, zastoupeni jsou i soukromí zemědělci a podniky služeb pro zemědělství.

Mobilní a internetový signál ve vlaku - Ilustrační foto
Výpadky mobilního signálu na koridoru na Orlicku trvají, potvrdilo měření

Jaké výhody a příležitosti poskytuje studium na vaší zemědělské škole v porovnání s jinými školami nebo formami vzdělávání v oboru zemědělství?

Hlavní výhodou studia na naší škole je možnost setkat se s nejmodernějšími informacemi a praktickými zkušenostmi v oblasti pěstování rostlin a zemědělské mechanizace. Nevýhodou v oblasti chovu zvířat je absence stáje pro chov skotu na školním hospodářství. Tento nedostatek jsme vyřešili spoluprací s firmou První zemědělská a.s. Tuněchody, kam žáci chodí na praxi při tématech týkající se chovu skotu. Domnívám se, že naše škola má velkou výhodu v tom, že již od roku 2012 začleňujeme do organizace výuky prvky duálního vzdělávání. Stále více žáků bude absolvovat praxe a odborný výcvik na pracovištích mnoha naších sociálních partnerů. Zde se seznámí s nejmodernějšími technologiemi chovu zvířat, zemědělské mechanizace a podobně.

Jaký je postoj zaměstnavatelů k absolventům vaší zemědělské školy? Jaké dovednosti a znalosti očekávají od absolventů?

Postoj zaměstnavatelů ke škole a hlavně naším žákům je velice pozitivní. Samy zemědělské podniky se nám nabízejí s možností spolupráce a realizací praxí žáků na jejich pracovištích. Nemáme problém umístit naše žáky do firem na praxi. Zaměstnavatelé vidí i možnost získat budoucí pracovníky z řad žáků školy. Zástupci některých zemědělských organizací jsou členy poradního sboru ředitele školy. Zde se se zástupci zaměstnavatelů řeší další směrování výuky s ohledem na potřeby znalostí a dovedností absolventů. Domnívám se, že v blízké budoucnosti ve spolupráci se zaměstnavateli budou naši absolventi splňovat požadavky zaměstnavatelů na odborné znalosti a dovednosti.

Stanislav Valášek, ředitel chrudimské zemědělské školyStanislav Valášek, ředitel chrudimské zemědělské školyZdroj: Stanislav Valášek

Jaká je role technologií a moderních metod výuky ve vaší škole? Jak se snažíte držet krok s inovacemi v zemědělském sektoru?

V současné době hrají technologie hlavní roli v zemědělství. Vlivem nedostatku pracovních sil technický pokrok směřuje k automatizaci a robotizaci. V nejmodernějších zemědělských provozech v současné době nenajdeme zaměstnance, který by podstatnou část pracovní doby držel v ruce vidle nebo lopatu. Traktory jsou řízeny přes satelity, přípojné stroje řídí počítač z kabiny traktoru. Agronom kontroluje porosty prostřednictvím dronu, hnojiva se aplikují na základě datových map. Krmení zvířat zajišťují automatické krmné systémy, dojnice podojí roboti a podle užitkovosti jim dávkují krmivo. Ne vše nejmodernější máme na školních hospodářství. To co nevlastníme, nám s ochotou zapůjčují pro potřeby výuky naši sociální partneři.

Můžete nám přiblížit nějaké inspirativní příběhy nebo úspěchy bývalých studentů vaší školy, kteří se v oboru zemědělství prosadili?

Naše absolventy najdeme v mnoha zemědělských podnicích nejen na pozicích agronomů, mechanizátorů i zootechniků. Celá řada z nich jsou významnými řediteli a.s., s.r.o nebo předsedy zemědělských družstev nebo podniků služeb pro zemědělství. Máme i absolventy, kteří se stali vlastníky soukromých farem. Výčet těchto absolventů by byl velmi dlouhý. Protože bych mohl na někoho zapomenout, raději nebudu jmenovat. Dovolím si ale zmínit jedno jméno, které všichni občané ČR dobře znají i z televize nebo rozhlasu. Jedná se o Martina Pýchu, který je absolventem naší školy a v současnosti je předsedou Zemědělského svazu ČR.

Smažený sýr. Smažák. Ilustrační foto
Smažák! Česká klasika. Kde je podle vás nejlepší na Chrudimsku? Máme pár tipů

Jakým způsobem vaše škola podporuje žáky ve vývoji jejich profesních dovedností a kariérního růstu v oboru zemědělství?

Ve vývoji profesních dovedností se snažíme žáky podporovat zejména tím, že do výuky praxe a odborného výcviku zařazujeme nejmodernější poznatky, zejména z oblasti mechanizace zemědělské výroby. Za podpory zřizovatele jsme na školním hospodářství vybudovali vzdělávací centrum. Z dotačního titulu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství ČR pořizujeme nejmodernější učební pomůcky. Pokud nejmodernější učební pomůcky nebo stroje nevlastníme, půjčíme si je od zaměstnavatelů. Žákům umožňujeme výkon praxí a odborných výcviků dle vlastní volby u zaměstnavatelů, kde se seznamují s nejmodernějšími stroji i technologiemi. Odborné exkurze také přispívají k rozšiřování profesního růstu.

Jakým způsobem se vaše škola zapojuje do širší komunity a podporuje zemědělský sektor ve vašem regionu? Jsou nějaké projekty nebo aktivity, kterými se vaše škola v tomto směru angažuje?

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim je členem Agrární komory i zemědělského svazu. Díky členství jsme v blízkém kontaktu se zaměstnavateli a můžeme prodiskutovávat nejen potřeby školy, ale i probírat potřeby zaměstnavatelů. Úzká spolupráce mezi školou a zaměstnavateli je prospěšná oběma stranám. Škola získává pracoviště pro výuku praxí, odborných výcviků a exkurzí a zaměstnavatelé od školy z řad absolventů získávají zaměstnance. Jak jsem se již výše zmínil, se Šlechtitelskou stanicí Úhřetice jsme pořádali Den na farmě. Dále jsme podpořili Den na farmě pořádaný soukromým zemědělcem Martinem Novotným v Dolech u Luže. Pro letošní rok plánujeme i Burzu pracovních příležitostí, což je setkání žáků závěrečných ročníků s potenciálními zaměstnavateli. Ti zde budou moci nabídnout volná pracovní místa.

Z každého semifinále postoupí dva nejlepší žáci do celostátního finále, které se bude spolu se Slavnostním vyhlášením konat 12. června v prostorách Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.