Středisko Probační a mediační služby sídlí v budově u Městského parku v Chrudimi. Zákon o obětech trestných činů jej definuje jako subjekt, jenž poskytuje obětem trestných činů právní informace a restorativní programy. Druhým subjektem, na který se lze obrátit, je Krizové centrum J.J. Pestalozziho v Chrudimi.

Různé zaměření

Byť by se obě organizace mohly zdát identické, není tomu tak. „Zákon definuje, jaké služby poskytujeme. Naše pomoc spočívá v poskytnutí bezpečného prostoru pro vyjádření pocitů a potřeb oběti trestného činu, v podání právních informací, informací o průběhu trestního řízení, nárocích na náhradu utrpěných škod a způsobu jejich uplatnění. Cílem naší činnosti je napravovat vzniklé újmy. Výsledkem jsou zpracované podklady pro rozhodování státních zástupců a soudců. V případě, že mají oběti psychické obtíže v důsledku trestné činnosti a je potřeba soustavnější terapeutické pomoci, odkazujeme je na Centrum J. J. Pestalozziho. To má širší záběr, poskytuje pomoc obětem jakéhokoliv bezpráví" vysvětluje vedoucí střediska Probační a mediační služby Lenka Šedová.

První kontakt na tuto službu dostane oběť od policie a sami pracovníci střediska ještě navíc každému poškozenému, o němž mají informaci, telefonicky či písemně nabízí bezplatnou pomoc.

„Nedokážeme zabránit tomu, aby byla páchána trestná činnost, můžeme se ale postarat o to, aby oběti dobře znaly svá práva a věděly, jak je uplatnit. Můžeme obětem pomoci vyrovnat se s prožitými traumaty a společnými silami dosáhnout snížení dopadů trestné činnosti na jejich život," uvádí Lenka Šedová.

Pracovníci Probační a mediační služby jednají s obětí i pachatelem, zjišťují jejich postoje a představy o řešení situace. Výsledkem jednání může být i setkání obou zúčastněných stran v chráněném a neutrálním prostředí, kde je možné jednat o pocitech a potřebách obou stran. „Tato setkání, která se nazývají mediace, jsou dobrovolná a pro někoho mohou být velmi náročná. Pro oběť může být těžké znovu vidět pachatele, naopak někteří pachatelé se stydí za své činy," poznamenává Lenka Šedová.

Úspěšná pomoc

Za rok existence Zákona o obětech bylo chrudimské středisko v kontaktu s 50 oběťmi trestných činů v případech, ve kterých probíhalo trestní řízení, ale soudem nebylo ještě rozhodnuto o vině a potrestání pachatele.

Těmto obětem bylo v rámci spolupráce s místní Probační a mediační službou pachateli uhrazeno na téměř 500 000 korun.

LUKÁŠ VANÍČEK