VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Zpečetěno. Krajské koaliční smlouvy byly podepsány

Pardubice - Na internetových stránkách Chrudimského deníku si můžete přečíst celé znění koaličních smluv včetně programových dohod, k nimž se zavázaly nové koalice v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

12.11.2008
SDÍLEJ:

Podpis koaliční smlouvy mezi ČSSD a Koalicí pro Pardubický krajFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Smlouvy byly v obou krajských městech podepsány v pondělí. V Pardubicích se ČSSD dohodla s lidovci, v Hradci Králové si stejná koalice přibrala ještě Evropské demokraty. Nové krajské vlády se zavázaly ke zrušení regulačních poplatků, zvýšení platů ve zdravotnictví a sociální sféře a podobně.

DOHODA O POLITICKÉM USPOŘÁDÁNÍ PARDUBICKÉHO KRAJE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2008 – 2012

Česká strana sociálně demokratická (dále jen „ČSSD“), zastoupená Mgr. Radko Martínkem, lídrem kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, Ing. Miroslavem Váňou, předsedou KVV ČSSD a JUDr. Martinem Netolickým, předsedou klubu zastupitelů ČSSD

a

Koalice pro Pardubický kraj tvořená KDU-ČSL, SNK-ED a politickým hnutím Nestraníci (dále jen „KPK“), zastoupená Ing. Romanem Línkem, lídrem kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje, předsedou KV KDU-ČSL a předsedou klubu zastupitelů KPK

se dohodly na následujícím znění „Dohody o politickém uspořádání Pardubického kraje ve volebním období 2008 – 2012“ (dále jen „koaliční dohoda“)

Preambule
ČSSD a KPK se na základě výsledků voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje (dále jen „ZPK“) uskutečněných ve dnech 17. a 18. října 2008 dohodly na spolupráci při správě Pardubického kraje ve volebním období 2008 až 2012. Respektujíce vůli občanů se obě strany dále dohodly na principech fungování krajské samosprávy a jejích orgánů.

Čl. 1: Předmět smlouvy
Koaliční smlouva upravuje
• programové cíle koalice,
• principy složení a personální obsazení Rady Pardubického kraje,
• principy obsazení a fungování výborů ZPK a dalších orgánů,
• principy vzájemné spolupráce smluvních stran,
• řešení sporů vzniklých při naplňování této smlouvy.

Čl. 2: Programové cíle koalice
1. Smluvní strany se v rámci povolebních vyjednávání dohodly na programu koaliční spolupráce, který se rozhodly v průběhu volebního období naplňovat.
2. Programové cíle jsou nedílnou součástí této koaliční smlouvy (viz. příloha č. 1).


Čl. 3: Principy složení rady Pardubického kraje

1. Ve volebním období 2008 až 2012 bude devítičlenná Rada Pardubického kraje složena ze sedmi členů rady kraje dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce a dvou neuvolněných členů rady kraje.

2. Smluvní strany se dohodly na takovém politickém složení rady kraje, které přibližně odpovídá přiděleným mandátům smluvních stran v Zastupitelstvu Pardubického kraje. Zastoupení smluvních stran v radě bude uplatněno v poměru ČSSD 6 členů rady a KPK 3 členové rady kraje, přičemž každá smluvní strana bude mít po jednom neuvolněném členovi rady kraje.

Čl. 4: Personální obsazení Rady Pardubického kraje
1. Hejtman Pardubického kraje
• Smluvní strany se zavazují, že navrhnou a prosadí pana Mgr. Radko Martínka (ČSSD) na funkci hejtmana Pardubického kraje, zodpovědného za všestranný rozvoj kraje a evropské fondy.

2. Náměstci hejtmana Pardubického kraje
Smluvní strany se zavazují, že navrhnou a prosadí
• pana Ing. Romana Línka (KPK) na funkci náměstka hejtmana Pardubického kraje, zodpovědného za finance a majetek, který bude pověřený zastupováním hejtmana v době jeho nepřítomnosti,
• pana Jana Tichého (ČSSD) na funkci náměstka hejtmana Pardubického kraje, zodpovědného za dopravu, dopravní obslužnost a cestovní ruch.

3. Členové Rady Pardubického kraje
Smluvní strany se zavazují, že navrhnou a prosadí
• paní Ing. Janu Pernicovou (ČSSD) na funkci členky rady kraje, zodpovědné za školství, kulturu a památkovou péči,
• paní Mgr. Markétu Tauberovou (ČSSD) na funkci členky rady kraje, zodpovědné za oblast zdravotnictví,
• pana Ing. Václava Kroutila (ČSSD) na funkci člena rady kraje, zodpovědného za životní prostředí, zemědělství a venkov,
• pana JUDr. Miroslava Stejskala (ČSSD) na funkci neuvolněného člena rady kraje,
• pana Bc. Miloslava Macelu (KPK) na funkci člena rady kraje, zodpovědného za oblast sociální péče a neziskový sektor,
• pana Ing. Petra Šilara (KPK) na funkci neuvolněného člena rady kraje.

Čl. 5: Principy obsazení a fungování výborů ZPK a dalších orgánů
1. Smluvní strany se dohodly, že bude zřízeno celkem sedm výborů ZPK, a to:
• kontrolní výbor,
• finanční výbor,
• výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost,
• výbor pro dopravu a dopravní obslužnost,
• výbor pro zdravotnictví, sociální věci a neziskový sektor,
• výbor pro regionální rozvoj, kulturu, památkovou péči a cestovní ruch,
• výbor pro životní prostředí, venkov a zemědělství.

2. Finanční výbor stejně jako kontrolní výbor bude mít jedenáct členů, přičemž personální obsazení bude odpovídat principům poměrného zastoupení dle výsledků voleb do ZPK. V každém z těchto výborů bude mít ČSSD 5 členů výboru, ODS 3 členy, KPK 2 členy a KSČM 1 člena výboru.

3. Dle principů poměrného zastoupení budou obsazovány také funkce předsedů a místopředsedů výborů ZPK, a to podle následujícího klíče:
• ČSSD – 3 předsedové výborů, 3 místopředsedové výborů,
• ODS – 2 předsedové výborů, 1 místopředseda výboru,
• KPK – 1 předseda výboru, 2 místopředsedové výborů,
• KSČM – 1 předseda výboru, 1 místopředseda výboru.

4. Smluvní strany se zavazují, že podpoří na předsedu kontrolního výboru ZPK zástupce ODS a na předsedu finančního výboru ZPK zástupce KSČM. Pro zajištění dostatečných podmínek pro kontrolní činnost jmenovaných výborů ZPK a důstojnou práci opozičních stran se smluvní strany dohodly, že prosadí, aby předsedové finančního a kontrolního výboru byli pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni počínaje ustavujícím zasedáním ZPK.

5. Funkce předsedů a místopředsedů výborů budou nominovány politickými subjekty takto:
• kontrolní výbor – předseda ODS, místopředseda ČSSD,
• finanční výbor – předseda KSČM, místopředseda ČSSD,
• výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost – předseda KPK, místopředseda ČSSD,
• výbor pro dopravu a dopravní obslužnost – předseda ODS, místopředseda KPK,
• výbor pro zdravotnictví, sociální věci a neziskový sektor – předseda ČSSD, místopředseda KPK,
• výbor pro regionální rozvoj, kulturu, památkovou péči a cestovní ruch – předseda ČSSD, místopředseda KSČM,
• výbor pro životní prostředí, venkov a zemědělství – předseda ČSSD, místopředseda ODS.

6. Při obsazování členů odborných výborů ZPK bude upřednostněna odbornost a znalost dané problematiky před politickými nominacemi. Návrhy mohou podat všechny politické subjekty zvolené do zastupitelstva Pardubického kraje. Konečný návrh složení výborů předloží na nejbližším zasedání ZPK rada kraje.

7. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat a podpoří personální nominace všech politických subjektů do výborů ZPK a aktivně je při hlasování podpoří.

8. Smluvní strany se dohodly, že všichni zvolení členové zastupitelstva Pardubického kraje se mohou zúčastnit s hlasem poradním jednání zřízených výborů ZPK.

9. V souladu s principem poměrného zastoupení bude též delegováno osm zástupců Pardubického kraje do Výboru Regionální rady RS Severovýchod tak, že ČSSD nominuje 4 členy výboru, ODS 2 členy, KPK 1 člena a KSČM 1 člena výboru. Členem předsednictva výboru se stane zástupce nominovaný ČSSD.
10. Principy poměrného zastoupení dle výsledků voleb budou uplatněny při personálním obsazení všech dalších orgánů, které Pardubický kraj zřizuje, nebo do nichž Pardubický kraj deleguje své zástupce.

Čl. 6: Koaliční jednání
1. Smluvní strany se zavazují koordinovat svoji činnost při správě Pardubického kraje v průběhu celého volebního období. V zásadních politických otázkách proběhnou konzultace mezi lídry ČSSD a KPK.

2. Smluvní strany budou důsledně uplatňovat princip vzájemné spolupráce a partnerství po celé volební období, a to zejména ve finančních a rozpočtových záležitostech. Zároveň respektují právo každé smluvní strany nominovat své zástupce do hodnotících, výběrových a jiných komisí.

3. Naplnění této dohody bude zástupci smluvních stran pravidelně konzultováno.

4. Smluvní strany se zavazují vést konzultace též na úrovni předsedů klubů zastupitelů před každým zasedáním ZPK s cílem nalézt společnou shodu.

5. Případné změny a doplnění této smlouvy musí být schváleny oběma smluvními stranami.


Čl. 7: Smírčí řízení
1. Každá ze smluvních stran má právo vyvolat smírčí řízení, jestliže by neshody mezi smluvními stranami mohly vést až k vypovězení této koaliční smlouvy.

2. Cílem smírčího řízení je dospět k takovému řešení, které bude akceptovatelné pro obě strany a povede ke změně nebo doplnění koaliční smlouvy, případně uzavření dodatku koaliční smlouvy.

3. Nedojde-li ke shodě ve sporných záležitostech, může přistoupit smluvní strana k písemnému vypovězení této smlouvy.

Čl. 8: Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se zavazují, že budou po celé volební období respektovat dohodnutou politickou strukturu orgánů kraje a orgánů ZPK. V případě jakýchkoliv personálních změn proto podpoří návrh politického subjektu, kterému nominace dle výše uvedených dohod přísluší.

2. Smluvní strany se zavazují vypracovat PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY KRAJE, které bude respektovat programové cíle, které jsou součástí této koaliční smlouvy.

3. Koaliční smlouva je závazná pro všechny členy Zastupitelstva Pardubického kraje, kteří získali (případně získají v průběhu volebního období) mandát člena zastupitelstva Pardubického kraje za ČSSD a KPK.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě projevu svobodné a vážné vůle.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

6. Koaliční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva pozbývá účinnosti skončením volebního období ZPK 2008-2012.


V Pardubicích dne 10. listopadu 2008

Za Českou stranu sociálně demokratickou

Mgr. Radko Martínek , v. r.
Ing. Miroslav Váňa, v. r.

Za Koalici pro Pardubický kraj

Ing. Roman Línek, v. r.
JUDr. Martin Netolický, v. r.

PŘÍLOHA Č. 1 KE KOALIČNÍ SMLOUVĚ:

PROGRAMOVÉ CÍLE KOALICE ČSSD a KPK 2008 - 2012

1. ÚVOD
Proč jsou nutné kraje a co ovlivňují ?
O smyslu existence krajské samosprávy se dlouhá léta diskutovalo. Po osmi letech jejich existence můžeme konstatovat, že kraje mají svoje místo v rámci veřejné správy a plní mnoho velice důležitých úkolů, které se týkají každého jednotlivce počínaje péčí o zdraví, sociální péčí, přes školství a vzdělávání, památkovou péči, kulturu, životní prostředí, až po dopravu a dopravní obslužnost.

Jaká je naše představa o fungování samosprávného kraje ?
Nejvýznamnějším úkolem krajské samosprávy je dbát o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. V případě Pardubického kraje nám jde o rozvoj celého území kraje ve všech jeho oblastech. Nesmíme připustit, aby se zvětšovaly rozdíly mezi ekonomicky vyspělejším západem kraje a naopak zaostalejším východem. Jde nám o rovnoměrnou podporu všech oblastí Pardubického kraje. Všechna námi navrhovaná opatření a plány pro další období jsou v souladu s tímto základním předpokladem.

2. ČINNOST SAMOSPRÁVY A KRAJSKÉHO ÚŘADU
Zastupitelstvo kraje, rada kraje a náklady na výkon samosprávy
• Pardubický kraj má ze zákona celkem 45 členů svého zastupitelstva, kteří volí 9 členů rady kraje. Doposud byli všichni členové rady kraje pro výkon svých funkcí dlouhodobě uvolněni ze svého zaměstnání. Toto řešení se nám nejeví jako úsporné. Po vzoru jiných samosprávných krajů v naší republice jsme připraveni snížit počet uvolněných členů rady našeho kraje a zefektivnit práci krajské samosprávy. Chceme, aby uvolnění radní byli plně vytíženi.
• Ředitel krajského úřadu ve spolupráci a po konzultacích s hejtmanem připraví novou organizační strukturu, která povede k zefektivnění práce KÚ


Výbory, komise a jejich činnost
• Úsporným způsobem chceme přistupovat také ke zřizování výboru zastupitelstva a komisí rady kraje. Počet poradních orgánů zastupitelstva a rady kraje se musí odvíjet od opravdové potřeby, proto upravíme současnou strukturu výborů. Naším cílem nejsou výbory a komise složené pouze z politiků, nýbrž hlavně ze všeobecně uznávaných odborníků na danou oblast.

3. REGIONÁLNÍ ROZVOJ, EVROPSKÉ FONDY, LIDSKÉ ZDROJE

Rovnoměrný rozvoj všech oblastí kraje
• zajistíme rozvoj všech oblastí našeho kraje
• nepřipustíme zvětšování rozdílů mezi ekonomicky vyspělejším západem kraje a naopak zaostalejším východem
Podpora ekonomicky prosperujících regionů
• naším cílem je ekonomická stabilita a vysoká zaměstnanost celého kraje
• budeme podporovat vytvoření technologických parků k rozvoji zaměstnanosti, vysoce specializovaných a moderních provozů s využitím kapacit Univerzity Pardubice

Podpora zaostávajících regionů
• zaměříme se na zvýšení atraktivity těchto regionů pro investory a podnikání
• budeme napomáhat vzniku průmyslových zón a využití starých průmyslových areálů pro novou výrobu
Využití fondů EU
• je nutné minimalizovat vliv jednotlivců na rozhodovací proces o rozdělení evropských prostředků tak, aby výběr konkrétních projektů byl zcela spravedlivý
• zajistíme, aby rozhodování o evropských penězích nebylo součástí politického obchodu, znásobení vlivu některých zájmových skupin v regionu a vedení kraje
• podpoříme maximálně účelné využívání finančních prostředků z evropských fondů pro dynamický rozvoj Pardubického kraje, zejména jejich využitím na mimořádné projekty, které by se bez evropských peněz nikdy neuskutečnily
• zabezpečíme transparentní rozdělování finančních prostředků na základě nezpochybnitelných kriterií ze všech úrovní veřejných rozpočtů
• zajistíme informovanost o dostupných možnostech evropských fondů pro potenciální žadatele z území kraje a pomoc kraje v oblasti využívání evropských fondů především pro obce, ale i neziskové organizace a podnikatele z jeho území
• budeme se aktivně podílet na přípravě evropské kohezní politiky včetně problematiky venkova po roce 2013

Účelný přehledný grantový systém krajských podpor
• zajistíme vybudování účelného a přehledného grantového systému krajských podpor
• chceme maximální jednoduchost, stabilnost a provázanost celého systému dotací poskytovaných krajem
• chceme důsledně dbát na to, aby financování akcí probíhalo na základě schválené koncepce, hospodárně a plně pod dohledem veřejnosti
• grantový systém bude určen obcím, městům, neziskovým organizacím, podnikatelským subjektům i občanům

Lidské zdroje a systém celoživotního vzdělávání
• podpoříme projekty, které povedou k většímu pracovnímu uplatnění lidí
• upřednostníme využití výchovně-vzdělávacích kapacit škol a školských zařízení pro další formy vzdělávání, jako je celoživotní vzdělávání, kariérové poradenství, a s tím související užší spolupráce škol se zaměstnavateli

4. EKONOMIKA, MAJETEK A INVESTICE
Rozpočet kraje zajišťující rozvoj

• naším cílem je udržitelná finanční politika kraje
• budeme se snažit získat co nejvíce prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů a programů fondů Evropské unie
• dáváme přednost takovým programům, které přinesou dlouhodobý prospěch
• budeme usilovat o posílení rozpočtů krajů o prostředky převáděné na kraje ve formě dotací ze státního rozpočtu, a to:
o přesunutím přímých nákladů vč. ostatních neinvestičních výdajů v krajském školství do rozpočtového určení daní,
o začleněním dotací na sociální služby do RUD krajů,
o přesunutím dalších dotací do RUD v případech, kde se jedná o zjevnou duplicitní působnost se státem,
• budeme prosazovat rozšíření struktury sdílených daní pro obce a kraje o spotřební a ekologické daně z důvodu stabilizace a společného vývoje veřejných rozpočtů,
• nebudeme zvyšovat provozní náklady krajského úřadu, upřednostníme prostředky na rozvojové programy

Střednědobý ekonomický plán, úvěrová politika a majetek
• sestavíme střednědobý rozpočtový výhled na období let 2008 až 2013,
• nepřipustíme další zadlužování kraje, stávající stav, kdy splátky jistin úvěrů činí téměř 200 mil. Kč ročně nelze prohlubovat,
• další úvěry připouštíme pouze na spolufinancování projektů zajišťujících prokazatelný ekonomický a sociální rozvoj našeho kraje,
• budeme hledat další metody financování investičních akcí kraje (sdružování prostředků, využití soukromého kapitálu),
• v návaznosti na dlouhodobě zpracované koncepce vývoje jednotlivých oblastí zpracujeme dlouhodobou finanční strategii Pardubického kraje,
• budeme důsledně dbát na efektivní využívání majetku kraje, přinášet podněty k optimalizaci jeho využití,
• výnosy z prodeje majetku kraje je nutné dále využívat přednostně na reprodukci majetku Pardubického kraje

Investice
• investování akcí bude prováděno podle střednědobého plánu rozvoje
• pro zadávání veřejných zakázek zpracujeme jednoznačná kritéria, kde bude mít rozhodující postavení nabídnutá cena díla
• příprava každé investiční akce bude uskutečňována s dostatečným předstihem tak, aby Kraj nebyl nucen v časové tísni uzavírat ekonomicky nevýhodné smlouvy
• veškeré investice budeme provádět pod veřejnou kontrolou

5. ŠKOLSTVÍ, KULTURA
Vzdělaný člověk = prosperující společnost

• podpoříme veřejné školství ve všech stupních vzdělávání
• chceme rovné šance pro každé dítě
• podpoříme propojení jednotlivých typů škol a školských zařízení v rámci obsahové a organizační návaznosti
• zachováme regionální a oborou dostupnost středního školství


Předškolní vzdělávání a základní školství
Předškolní vzdělávání:
• mateřské školy jsou základním stavebním kamenem vzdělávání
• v legislativním procesu budeme prosazovat zachování bezplatného přípravného ročníku pro předškolní děti, který by byl pro děti povinný
Základní školství :
• základní školy musí být zachovány jako vzdělávací, výchovné, kulturní instituce, jejíž hlavní náplní zůstává vzdělávání
• podpoříme existenci venkovských škol
• zvážíme možnost systémové podpory zavedení a provozu školních autobusů
• podpoříme sport, veřejná sportovní zařízení a neziskové organizace pracující s mládeží jako nezbytný doplněk základního vzdělávání a výchovy
• chceme zachovat základní speciální školství
• podpoříme zapojení zdravotně postižených dětí do všech typů škol a školských zařízení
• dořešíme otázku zřizovatelských funkcí školských zařízení v Pardubickém kraji, aby došlo k odstranění nespravedlivého postavení jednotlivých obcí
• budeme klást důraz na výuku jazyků a podporovat počítačovou gramotnost dětí

Střední školství
Učňovské školství:
• podpoříme obnovu a rozvoj učňovského školství a řemeslných dovedností
• chceme umožnit výuku přímo u podnikatelů, zapojíme podnikatele do procesu výuky
• budeme podporovat společenské zrovnoprávnění odborné, plně kvalifikované práce dělníka

Střední a vyšší odborné školství:

• struktura středních a vyšších odborných škol musí odpovídat potřebám trhu práce
• budeme spolupracovat s hospodářskou a agrární komorou
• chceme zvyšovat zapojením odborníků z praxe úroveň přírodovědných a technických oborů

Všeobecně vzdělávací střední školství:
• z víceletých gymnázií chceme vytvořit vzdělávací instituci, ve které se bude pečovat o vzdělanost nadaných dětí
• hlavním cílem kraje musí být udržení sítě gymnázií dostupné pro studenty ze všech částí kraje

Školská zařízení
• domy dětí a mládeže, školní družiny, školní kluby a základní umělecké školy musí být nadále součástí výchovně vzdělávací soustavy
• zajistíme dostupnost aktivit, veřejných a sportovních zařízení pro využití volného času dětí na všech úrovních
• podpoříme organizované, dlouhodobé a pravidelné aktivity dětí
Vysoké školy – spolupráce na projektech s Univerzitou Pardubice
• Univerzita Pardubice je nenahraditelnou součástí našeho kraje, budeme proto podporovat její rozvoj.

Kultura a volnočasové aktivity
Památková péče
• památky jsou jedním z největších bohatství našeho kraje
• považujeme za nezbytné cílevědomé posilování vztahu občanů k regionu a jeho tradicím
• za využití evropských fondů chceme zajistit dynamiku financování krajských programů památkové péče
• budeme zvyšovat profesionalizaci péče o kulturní dědictví a jeho využití pro rozvoj cestovního ruchu
Muzea, galerie, knihovny
• budeme podporovat činnosti muzeí, galerií a knihoven bez ohledu na jejich zřizovatele
• chceme zvýšit péči o sbírky

Umění a tradice
• chceme podpořit profesionální umělecké soubory v kraji
• budeme podporovat amatérskou uměleckou činnost, kterou považujeme za jednu z nejdůležitějších zájmových činností pro rozvoj kulturních tradic regionu
• podpoříme regionální projekty s dopadem na kulturní vyžití místního obyvatelstva, s dopadem na rozvoj cestovního ruchu
• zpracujeme na krajské úrovni granty podporující vzájemné obohacení národnostních menšin

6. ZDRAVOTNICTVÍ
Zrušení regulačních poplatků

• využijeme práva zákonodárné iniciativy a navrhneme takové změny zákonů, které povedou ke zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví,
• zabezpečíme v souladu se zákonem zrušení regulačních poplatků v krajských nemocnicích,
Koncepce zdravotnictví
• Vytvoření vzájemně propojené sítě zdravotnických zařízení a jednotného zdravotnického informačního systému
• chceme docílit toho, aby existovala vzájemná provázanost a propojenost zdravotnických zařízení v kraji
• systémovými opatřeními chceme snižovat zadluženost krajských nemocnic
• akutní lůžková péče bude zajištěna jednou krajskou nemocnicí a na ní navázanými okresními nemocnicemi
• zpracujeme krajskou koncepci komplexního poskytování zdravotní péče na celém území kraje s důrazem na její poskytovanou kvalitu
• zavedeme jednotný zdravotnický informační systém
• lékařská péče musí být dostupná všem občanům stejně

Udržení zdravotnických zařízení v jakékoliv právní formě pod veřejnou kontrolou
• trváme na zachování základní sítě nemocnic pod veřejnou kontrolou
• jsme zásadně proti privatizaci nemocnic
• nedopustíme, aby uskutečněný převod nemocnic na akciové společnosti byl předstupněm privatizace těchto nemocnic

Posílení příjmů zdravotnických zařízení
• zadáme zpracování politicky nezávislého odborného posouzení stávajícího finančního stavu hlavních zdravotnických zařízení
• ušetříme prostředky využíváním společného nákupu léků a zdravotnického materiálu a dalšího vybavení
• zabráníme tomu, aby se nemocnice ochuzovaly o lukrativní oddělení, či služby v rámci poskytované péče
• stabilizace zdravotnického personálu je nutností, proto se zavazujeme provést audit mezd a od 1. 1. 2009 jednorázově zvýšit tarifní platy zaměstnancům krajských nemocnic o inflaci + 5% tarifních mezd

Odstranění neodůvodněných rozdílů při ohodnocení stejných výkonů v jednotlivých zařízeních
• účinným vyjednáváním se zdravotními pojišťovnami chceme dosáhnout toho, aby naše krajská zařízení byla pojišťovnami ohodnocována spravedlivě dle rozsahu a kvality péče
• za stejné výkony chceme stejné peníze

Účelná a promyšlená investiční politika
• investice do modernizace zdravotnických zařízení jsou nutností pro poskytování kvalitní péče o pacienty
• budeme hledat další možnosti financování investic
• připouštíme spolupráci soukromých subjektů se zdravotnickými zařízení v rámci PPP projektů (spolupráce veřejného a soukromého sektoru) pouze za podmínky, že tato spolupráce bude vyvážená a dostatečně smluvně ošetřena, soukromý partner musí být vybrán v řádné veřejné soutěži transparentním způsobem
• budovy, ve kterých sídlí nemocnice, musí zůstat ve vlastnictví Pardubického kraje
• kraj si musí ponechat majetek, jehož pořízení si vyžádalo značné náklady

7. SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Vytvoření vzájemně propojené sítě sociálních služeb

• chceme, aby v kraji fungovala síť sociálních služeb, která bude vzájemně propojená a bude poskytovat všechny formy sociální péče
• chceme, aby byla zajištěna rovná šance na umístění v těchto zařízeních, maximální informovanost občanů o sociálních službách, možnost volby druhu sociální služby
• zlepšíme návaznost sociální péče na zdravotnictví
• podpoříme terénní sociální služby, tak aby pobytová zařízení sloužila přednostně lidem, kteří z důvodu zdravotního stavu nebo sociální situace nemohou nadále zůstávat ve svém přirozeném prostředí
• podpoříme náhradní rodinnou péči, zasadíme se o minimalizaci umisťování dětí do ústavní péče

Spolupráce s městy a neziskovými organizacemi
• podpoříme organizace, které se kvalitně starají o všechny potřebné
• budeme intenzivně spolupracovat s městy i nestátními neziskovými organizacemi
• krajem bude poskytována poradenskou, metodickou a právní pomoc pro činnost organizací v sociální oblasti, pro získávání peněz z fondů EU
• budeme usilovat o zlepšení postavení pracovníků v sociální sféře podporou zvyšování kvalifikace a lepším mzdovým ohodnocením
• zajistíme informovanost o dostupných sociálních službách, zejména v náhlých krizových situacích. Při předávání informací budeme spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb, obcemi, praktickými lékaři atd.
• vytvoříme účelný systém školení a kurzů

Víceletý grantový systém
• zavedeme víceletý grantový systém financování organizací, které pečují o sociálně potřebné
• zajistíme spravedlivé rozdělování finančních prostředků

Osoby se zdravotním handicapem
• zaměříme se na odstraňování všech bariér, na které naráží zdravotně postižení lidé
• podpoříme spolkovou a vzdělávací činnosti osob se zdravotním postižením
• začleníme co největší počet obyvatel sociálních ústavů do běžného života formou tzv. chráněného bydlení

8. DOPRAVA, DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST, CESTOVNÍ RUCH
Doprava
• zamezíme vzniku či zvětšování nových tzv. „vnitřních periferií”, tedy zaostávajících oblastí v důsledku horší sociální, technické a dopravní infrastruktury
• dobře rozvinutá dopravní infrastruktura a fungující dopravní obslužnost jsou nezbytným předpokladem pro rozvoj hospodářství i cestovního ruchu
• budeme podporovat výstavbu rychlostních komunikací R35 a R43, především územní a stavební přípravu těchto komunikací
• chceme, aby nedílnou součástí R35 byla výstavba přivaděčů směrem k Ústí nad Orlicí, České Třebové a Lanškrounu
• budeme podporovat výstavbu obchvatů měst a obcí kraje, a to zejména v Pardubicích, Sezemicích, Ústí nad Orlicí a České Třebové, Chrudimi, Vysokém Mýtě, Opatově, Svitavách a Lanškrouně
• chceme pokračovat v rekonstrukcích a modernizaci silnic II. a III. třídy s maximálním využitím fondů Evropské unie
• budeme prosazovat ekologické splavnění Labe do Pardubic a vybudování přístavu

Dopravní obslužnost
• chceme pokračovat v budování integrovaného dopravního systému umožňujícího zajistit návaznost autobusových a vlakových spojů, koordinaci jízdních řádů a zlepšení dopravní obslužnosti vč. návaznosti na přilehlé kraje s přirozenými dopravními uzly v Pardubicích a České Třebové
• budeme podporovat rozvoj civilního provozu na veřejném mezinárodním letišti v Pardubicích. Chceme letiště modernizovat a dobudovat tak, aby odpovídalo všem požadavkům mezinárodního letiště v rámci Schengenských dohod, budeme nadále hledat strategického partnera
• budeme pokračovat v přípravě výstavby multimodálního logistického centra v Pardubicích a logistického centra v České Třebové.
• budeme podporovat přípravu pro realizaci jednotlivých staveb záměru „Východočeský diametr”, s cílem zvýšit kapacitu tratě Chrudim – Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř, zdvojkolejnění úseku Pardubice – Hradec Králové, přeložku trati Pardubice hl.n. – Medlešice, zavedení příměstské dopravy, taktové dopravy a „městské železniční dopravy”
• budeme podporovat zvýšení propustnosti hraničních přechodů, silničního hraničního přechodu Dolní Lipka – Boboszov, železničního hraničního přechodu Lichkov – Miedzylesie

Cestovní ruch
• cestovní ruch považujeme za oblast umožňující urychlení rozvoje hospodářství kraje
• podporujeme budování základní infrastruktury cestovního ruchu, především chybějících ubytovacích kapacit, v turisticky atraktivních oblastech –Českomoravského pomezí, Chrudimska-Hlinecka, Králického Sněžníku, Orlických hor a Podorlicka a Pardubicka.
• budeme podporovat vybudování provázaného informačního systému cestovního ruchu kraje napojeného na celostátní systém
• budeme podporovat zvyšování pestrosti nabídky služeb budování doprovodné infrastruktury s využitím regionálních tradic
• podporujeme vytváření specializovaných, tématicky i obsahově vymezených forem cestovního ruchu vytvářených ve spolupráci s ostatními kraji
• podpoříme budování cyklostezek, které mají regionální význam (např. Hradec Králové – Pardubice, Pardubice – Chrudim)
• podporujeme koncepční a integrovaný přístup k čerpání prostředků evropských fondů a grantových programů kraje pro oblast cestovního ruchu, který zajistí zvyšování pestrosti a kvality nabízených služeb a infrastruktury cestovního ruchu
• zaměříme se na další rozvoj efektivní spolupráce a koordinace aktivit s veřejnými i podnikatelskými subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu a rozvoj prezentace a nabídky území kraje na profesionální bázi v rámci tzv. destinačního managementu (organizace cestovního ruchu)
• podporujeme tvorbu ucelených turistických produktů kombinujících nabídku atraktivit a služeb cestovního ruchu včetně zajištění jejich zprostředkování návštěvníkům
• podporujeme intenzivnější využití místních tradic, unikátů, regionálních výrobků a gastronomie v nabídce cestovního ruchu
• podporujeme využití moderních forem marketingu v oblasti cestovního ruchu včetně dalšího rozvoje turistického portálu Východní Čechy a jeho návaznosti na připravovaný celostátní informační a rezervační systém
• podporujeme další rozvoj a zkvalitňování služeb sítě certifikovaných turistických informačních center

9. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV
Životní prostředí

Protipovodňová opatření
• budeme pokračovat v realizaci koncepce protipovodňové ochrany sídelních aglomerací v souladu s Koncepcí protipovodňové ochrany Pardubického kraje
• je třeba dokončit upřesňování a vyhlašování záplavových území a aktivních záplavových zón na významných vodních tocích
• zabezpečíme projednání a schválení plánů oblastí povodí prostřednictvím programů, vytvoříme nástroj pro dosažení cílů v ochraně vod v souladu se stanoveným časovým plánem jejich realizace

Vodovody a kanalizace
• pitná voda je strategická surovina
• budeme podporovat důslednou ochranu vodních zdrojů a výstavbu a údržbu vodovodních sítí
• chceme maximálně využívat peněz EU k vytvoření moderních čistíren odpadních vod, kanalizačních sítí a vodovodů na území kraje
• budeme podporovat zlepšení a zpřístupnění finančních zdrojů na výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod i pro malé a střední obce
• budeme pokračovat v likvidaci staré ekologické zátěže v lokalitách Transporta Chrudim a Kyjevská Pardubice. Zahájit likvidaci staré ekologické zátěže na lokalitě Lukavice

Odpadové hospodářství

• realizovat schválený Plán odpadového hospodářství Pk (s výjimkou bodu týkajícího se výstavby spalovny nebezpečného odpadu) s důrazem na vytvoření hustší sítě sběrných míst a sběrných dvorů v obcích a motivaci a propagaci třídění odpadu a zvyšování stupně recyklace
• chceme motivovat a propagovat třídění odpadu a zvyšovat stupeň recyklace
• budeme podporovat systém sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu a jeho zpracování v bioplynových stanicích a kompostárnách
• jsme proti výstavbě spalovny nebezpečného odpadu na území našeho kraje

Péče o krajinu, ochrana území, trvale udržitelný rozvoj
• trvale udržitelný rozvoj je rovnováhou života člověka v přírodě a krajině
• budeme podporovat zvyšování ekologické stability území
• chceme zvyšovat schopnost zadržovat vodu v území
• budeme dále prohlubovat ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu podporou grantových programů pro širokou veřejnost a zařazením ekologické výchovy jako součásti výukových programů škol a vzdělávacích programů neziskových organizací

Podpora obnovitelných zdrojů energie
• budeme prosazovat kombinované systémy obnovitelných zdrojů energií a systémy úspor energií s ohledem na jejich ekonomickou výhodnost

Zemědělství
• chceme podporovat provázanost zemědělských výrobních oborů a zpracovatelského průmyslu
• budeme aktivně podporovat činnost obecně prospěšné společnosti Agrovenkov jako fungující poradenský systém na venkově
• budeme podporovat a propagovat produkty místních výrobců a zpracovatelů
• podpoříme zemědělskou činnost jako hlavní způsob hospodaření v krajině
• zemědělství musí směřovat na potravinářské i nepotravinářské využití produkce
• ekologické zemědělství má svoje místo v celkové koncepci zemědělství regionu
• udržíme síť zemědělských škol jako středisek celoživotního vzdělávání

Venkov
Vytváření přirozených mikroregionů
• podpoříme vznik a činnost mikroregionů v přirozených spádových oblastech
• budeme využívat těchto uskupení pro řešení problémů na venkově, především v oblasti školství, dopravní obslužnosti, zdravotnictví a sociálních služeb

Podpora územních plánů a komplexních pozemkových úprav
• chceme i nadále podporovat pořizování územních plánů především
menších měst a obcí, včetně aktualizace jejich stávajících územních
plánů
• ve spolupráci s pozemkovými úřady chceme komplexními pozemkovými úpravami vytvářet rovnováhu vlastnických a uživatelských vztahů a zavádět prvky ekologické stability v území a vytvářet podmínky pro realizaci protipovodňových opatření.

Podpora dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti
• integrovaný dopravní sytém musí zajistit nutnost dopravní obslužnosti pro obce

Podpora venkovské infrastruktury a zaměstnanosti
• podpoříme výstavbu technické infrastruktury pro bydlení
• budeme podporovat získávání finančních prostředků z Evropské unie a státních programů na rozvoj tradičních řemesel, drobné výroby a cestovního ruchu

Společenské organizace na venkově
• život v obci není plnohodnotný bez činnosti společenských organizací
• podpoříme činnost všech dobrovolnických volnočasových organizací, zejména sbory dobrovolných hasičů, myslivce, rybáře, včelaře, chovatele, zahrádkáře, tělovýchovné organizace
Program obnovy venkova
• Budeme podporovat a rozvíjet Program obnovy venkova Pk jako základní nástroj finanční podpory venkovských obcí
• chceme zvyšovat prestiž soutěže „Vesnice roku" s cílem podpořit a zlepšit atraktivitu venkova a spolkové činnosti


12.11.2008 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ilustrační foto

Záchody slaví svátek i ošklivými dárky

MICHAEL POLNICKÝ mluví pro TV Kopeme za fotbal.  Na snímku dole právě vsítil branku Mladé Boleslavi. U pravé tyče branky  Bolky zpytuje svědomí bek Patrizio Stronati. Letos má v lize odehráno 984 minut. Víc má  jen kolega z obrany Pauschek.

Vytočená piva, lajky a vstřelené branky jsou cestou nahoru

Muž tvrdil, že plakát nevylepil, i když jej zachytila kamera

Chrudim - Ve středu krátce před půlnocí zachytil městský kamerový systému skupinu čtyř osob jdoucí z Široké ulice na Resselovo náměstí. Jedna osoba z této skupiny se zastavila u domu č.p. 114 a na dvířka elektrického rozvaděče vylepila plakát.

Zamrzlý vodoměr se může prodražit

Chrudimsko - Vodoměr je třeba před zimou chránit izolací, jinak zamrzne. Spotřebitelé by na to měli myslet, mimo jiné i proto, že případná výměna mrazem poškozeného vodoměru není nikde zadarmo.

Dění na náměstí sleduje kamera ve dne i v noci

Chrudim - Vedení Chrudimi pořídilo novou webkameru, která ustavičně snímá dění na Resselově náměstí a zprovoznilo ji ve středu. „Oproti dřívějšku je umístěná na budově pošty a díky tomu budete mít přehled například o návštěvnosti trhů,“ uvedl tiskový mluvčí radnice Aleš Prokopec.

Byt jako investice? Splátky vás vyjdou dráž

Sníte o vlastní nemovitosti, která bude vydělávat za vás? Fajnová myšlenka, ale neoplýváte-li tučným kontem, vše si pořádně spočítejte. Cesta k úvěru bude totiž náročnější. Tedy pokud přiznáte váš skutečný záměr. Zda se takový úvěr vyplatí, přibližuje Lucie Drásalová, hypoteční analytička Partners.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT